Przetargi.pl
Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na Zbiorniku Głuchów w m. Głuchów, gm. Łańcut

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na Zbiorniku Głuchów w m. Głuchów, gm. Łańcut
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wód na jazie cieku Graniczny oraz na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na jazie na zbiorniku Głuchów wraz z instrukcją gospodarowania wodą. 2) Powyższą dokumentację należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów Prawa wodnego (z art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), wymogami przepisów Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą, oraz innymi aktualnie obowiązującymi wytycznymi i aktami prawnymi. 3) Zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie wszelkich materiałów do opracowania części opisowej i graficznej operatu wodno-prawego, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień. 4) Udział w rozprawach wodnoprawnych w przypadku, gdy Zamawiający lub właściwe w sprawie organy i jednostki administracji publicznej zgłoszą konieczność uzupełnienia bądź poprawienia całości lub części operatu wodno-prawnego. 5) Przedmiotem odbioru będzie: a) operat wodnoprawny na piętrzenie wód na jazie cieku Graniczny oraz na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na jazie na zbiorniku Głuchów b) instrukcja gospodarowania wodą na urządzeniach piętrzących Opracowania należy wykonać w ilości: - operat wodnoprawny – 4 egz. + zapis elektroniczny na płycie CD - instrukcja gospodarowania wodą - 4 egz. + zapis elektroniczny na płycie CD 6) Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno-technicznych związanych z zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zakres rzeczowo - finansowy (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Załącznik nr 4*- Pełnomocnictwo Załącznik nr 5* - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów * jeżeli dotyczy Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach