Przetargi.pl
Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 3

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 3 z podziałem na części: Część 1: Zasyp wyrwy na potoku Ryjak wzdłuż granicy z działką nr 808 w m. Białka, Zakres obejmuje wykonanie robót polegających m.in. na: wykopach koparkami podsiębiernymi, formowaniu nasypów z ziemi, plantowaniu, wykonaniu wyściółek z faszyny, wykonaniu narzutu kamiennego, karczowaniu pni. Część 2: Zasyp wyrw w prawej skarpie w km 3+020−3+140 na cieku Łopuszka w m. Łopuszka Wielka. Zakres obejmuje wykonanie robót polegających m. in. na: wykopach koparkami podsiębiernymi, formowaniu nasypów z ziemi, plantowaniu, wykonaniu wyściółek z faszyny, wykonaniu narzutu kamiennego, karczowaniu pni, wykonaniu robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi. Część 3: Wykonanie zabezpieczenia zapory czołowej i lewej skarpy zbiornika Grodzisko Górne oraz jazu na potoku Grodziszczanka (Leszczynka) w m. Grodzisko Górne, gm. Grodzisko Górne. Zakres obejmuje wykonanie robót polegających m. in. na: wykopach koparkami podsiębiernymi, formowaniu nasypów z ziemi, wykonaniu wyściółek z faszyny, wykonaniu koszy z siatki stalowej, wzmocnieniu podłoża gruntów geosiatkami i geowłókninami, wykonaniu ubezpieczeniami płytami ażurowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy (wg podanego wzoru) Załącznik nr 4 *- Pełnomocnictwo Załącznik nr 5* - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów* jeżeli dotyczy Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach