Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu miasta Przemyśla i jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6782962, 6752072 , fax. 166 786 449
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
  ul. Rynek 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6782962, 6752072, fax. 166 786 449
  REGON: 68675300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu miasta Przemyśla i jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu miasta Przemyśla i miejskich jednostek organizacyjnych w latach 2020 – 2025 w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, usługi płatności masowych zgodnie z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Warunkiem udziału w postępowaniu w tym zakresie jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ; załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale III SIWZ Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach