Przetargi.pl
Budowa kontenerów socjalnych prefabrykowanych w ramach zadania pn. „Odtworzenie lokali socjalnych zlokalizowanych przy ul. Anny Nagórskiej 27 w Zaklikowie zniszczonych wskutek pożaru” w systemie zaprojektuj - wybuduj

Gmina Zaklików ogłasza przetarg

 • Adres: 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 738 476 , fax. 158 738 324
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaklików
  ul. Zachodnia 15
  37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
  tel. 158 738 476, fax. 158 738 324
  REGON: 83040913000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kontenerów socjalnych prefabrykowanych w ramach zadania pn. „Odtworzenie lokali socjalnych zlokalizowanych przy ul. Anny Nagórskiej 27 w Zaklikowie zniszczonych wskutek pożaru” w systemie zaprojektuj - wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień (w tym uzgodnienia konserwatorskiego) i pozwoleń (w tym decyzji pozwolenia na budowę) oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową 4 budynków mieszkalnych (socjalnych) wykonanych w technologii modułowej (kontenerów) wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewidencyjnej nr 3244 przy ul. Cmentarnej w Zaklikowie. Budynki na bazie zestawu typowych kontenerów wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu. Przybliżona łączna powierzchnia całkowita budynków 133,08 m2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym Program Funkcjonalno Użytkowy (zwany w dalszej części PFU). Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów dla tego typu obiektów. UWAGA! W PFU realizacja zadania podzielona została na dwa etapy. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje realizację pierwszego z etapów realizacji zadania, tj. budowa 4 budynków kontenerowych wraz z wyposażeniem i wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., instalacją elektryczną oraz przyłączami, wykonanie ciągów pieszych, oczyszczenie i wyrównanie terenu w sąsiedztwie kontenerów. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, do podanych w SIWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji przetargowej (PFU) pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych może nastąpić tylko pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy rozwiązania równoważne opisywanym w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 5. Ciężar udowodnienia, że dane rozwiązanie jest równoważne, w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. W tym celu, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w PFU i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). 6. Sugeruje się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy i istniejącymi warunkami komunikacyjnymi w celu odpowiedniego skalkulowania ceny oferty. Ewentualnej wizji w terenie Wykonawca dokonuje samodzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 (załączniki nr 1 i nr 6 do SIWZ), złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Formularz cenowy – załącznik nr 3a do SIWZ 1.3 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby – załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku konieczności) 1.4 Dokument pełnomocnictwa (w przypadku konieczności)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach