Przetargi.pl
BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLINA” ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁA CZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, ul. Korczaka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 642 045 , fax. 323 642 055
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
  ul. Korczaka 7
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 323 642 045, fax. 323 642 055
  REGON: 27366544600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLINA” ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁA CZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  niniejszego zamówienia jest „BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLINA” ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” dla MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, budową dróg wewnętrznych z włączeniem się do drogi głównej, budową parkingów, placu zabaw oraz pozostałych prac w niezbędnym zakresie umożliwiającym funkcjonowanie i oddanie do użytkowania budynku nr 1,2,3 w miejscowości Sosnowiec, woj. śląskie, na działkach 413/57 (budynek I),413/56 (budynek II), 413/55 (budynek III) i 413/58 (droga dojazdowa na osiedle) objętego Decyzją pozwolenia na budowę nr 73/15 z dnia 09.02.2015 r.3.6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane oraz przedmiary robót z wyodrębnionym zakresem przewidzianym dla budowy Osiedla „Kwiatowa Dolina” która stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy PZP są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 82 1050 1360 1000 0008 0000 0572. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie MZBM - TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec). Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe: 1) wskazanie gwaranta czyli banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji, 2) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty na pierwsze żądanie sumy wadium w przypadku, gdy zajdą okoliczności zatrzymania wadium, określone w ustawie PZP, 3) dokładne oznaczenie postępowania , na potrzeby którego wystawiania jest gwarancja, 4) wskazanie sumy gwarancyjnej, nie niższej niż wymagane wadium, 5) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji lub ubezpieczonego, tj.: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec, 6) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji 7) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe lub poręczenia innej instytucji tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 1) zobowiązanie banku lub innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą okoliczności zatrzymania wadium, określone w ustawie PZP, 2) wskazanie podmiotu, za który bank lub inna instytucja dokonuje poręczenia, 3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 4) kwota do wysokości, której BANK lub inna instytucja będzie zobowiązany, 5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowiąze Załacznik nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenie, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach