Przetargi.pl
Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Gmina Mrocza ogłasza przetarg

 • Adres: 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 74 10 , fax. 52 385 62 41
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mrocza
  Plac 1 Maja 20
  89-115 Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 74 10, fax. 52 385 62 41
  REGON: 92350889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrocza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  INFORMACJE OGÓLNE: Przedmiotem zadania jest budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Niniejsze zadanie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej. Orientacyjne zestawienie parametrów inwestycji: - powierzchnia terenu: 8.076 m2; - pow. zabudowy proj. budynku: 1.399,80 m2; - pow. utwardzona: 1.230,64 m2; - pow. biologicznie czynna: 5.445,56 m2; - kubatura łącznie: 7.770,27 m2; - powierzchnia całkowita: 1.803,30 m2 Zgodnie z projektem wykonawczym budynek przedszkola to obiekt wolnostojący dwukondygnacyjny o dachu płaskim. Na poziomie stropu kondygnacji parteru należy wykonać nawierzchnię nieutwardzoną, zaaranżowaną jako teren zielony. Dodatkowo na kondygnacji piętra od strony pomieszczeń administracyjnych należy wykonać tarasy z nawierzchnią z drewna uzupełnione opaskami ze żwiru. Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione na rysunkach architektonicznych detali. Konstrukcję budynku zaplanowano w formie szkieletowo-murowanej, natomiast ściany nośne jako murowane z bloczków silikatowych. Słupy, filarki i trzpienie żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego prętami ze stali RB500W. Stropy mieszane, częściowo z płyt strunobetonowych SP26,5 o grubości 26,5 cm oraz żelbetowe monolityczne. Ze względu na architekturę z dużą ilością fasad szklanych wielu miejscach ściany zewnętrzne przyjęto jako szkielet żelbetowy z fasadami szklanymi. Podciągi-attyki stanowią oparcie dla płyt stropowych i górnym miejscem mocowania fasad. Wokół budynku na stopach fundamentowych należy oprzeć belki podwalinowe. Belki podwalinowe mają stanowić zamknięcie dla posadzki i dolne oparcie fasad. Fundamenty przyjęto w postaci stóp i ław żelbetowych. Piętro zostanie oparte na ruszcie z belek żelbetowych o przekrojach 30cm x 90cm i 30cm x 56cm. Ruszt należy oprzeć na ścianach nośnych parteru, słupach i filarkach żelbetowych. Z uwagi na punktowe obciążenia w ścianach w miejscach oparcia rusztu należy wykonać fragmenty żelbetowe. Z rusztu należy wypuścić słupy żelbetowe o średnicy 30 cm, a na słupach oprzeć stropodach monolityczny w postaci układu belkowo-płytowego. Schody żelbetowe monolityczne. Elementy żelbetowe: słupy, belki, podciągi, płyty żelbetowe wraz ze ścianami zapewniają właściwą stateczność budynku. Przed budynkiem należy wykonać drogę dojazdową z miejscami postojowymi oraz chodniki. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano elementy małej architektury w postaci gazonów/donic, ławek, koszy na śmieci. Lokalizacja niezbędnych do montażu w ramach zadania elementów małej architektury została wskazana w projekcie technicznym. Program użytkowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące funkcje: Parter: Na parterze zaprojektowano wydzielone salki dla dzieci z indywidualnymi magazynami leżaków i toaletami, pomieszczenie do zmywania naczyń, rozdzielnia żywności oraz pokój dla pielęgniarki z izolatką, pomieszczenie do nadzoru i serwerownia i jedno pomieszczenie techniczne dostępne z komunikacji ogólnej wewnętrznej. Dodatkowo na poziomie 0 znajdują się wydzielone pomieszczenia techniczne z osobnym wejściem z zewnątrz, nie połączone komunikacyjnie z przestrzenią przedszkola: magazyn oleju, kotłownię oraz magazyn techniczny. Na parterze znajduje się również wejście na wydzieloną pożarowo klatkę schodową prowadzącą na poziom 1 oraz droga ewakuacyjna z piętra. Piętra +1: Na piętrze w wyniku realizacji inwestycji znajdą się pomieszczenia administracyjne (dyrektor, sekretariat, księgowość, psycholog/logopeda) wraz z zapleczem socjalnym, świetlicą oraz toaletą. W ramach zadania należy wykonać również wszelkie prace wymienione w projekcie wykonawczym dotyczące branży c.o. Budynek z uwagi na parametry pracy źródła ciepła będzie ogrzewany w następujący sposób: - ogrzewanie płaszczyznowe, - ogrzewanie grzejnikowe, - wentylacja mechaniczna będzie realizowana poprzez centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Kotłownię należy wyposażyć w stojący wodny kondensacyjny kocioł o mocy nominalnej przy parametrach 50/30oC wynoszącej 157,0kW, natomiast dla projektowanej temperatury czynnika grzewczego 80/60 oC moc kotła wynosi 146,0kW. W obiekcie należy zamontować kocioł wodny niskotemperaturowy, trójciągowy z wielowarstwowymi powierzchniami grzewczymi opalanymi olejem opałowym z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła. W pomieszczeniu magazynu oleju należy umiejscowić cztery dwupłaszczowe zbiorniki oleju opałowego o pojemności 1500 dm3. W obiekcie należy wykonać instalację klimatyzacji oraz sanitarne – zgodnie z projektem technicznym. W ramach prac wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych należy wykonać: - zewnętrzną instalację oraz przyłącze wody, - zewnętrzną instalację oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, - zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, - gruntowy wymiennik ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej W ramach prac instalacyjnych elektrycznych należy wykonać m.in. instalację oświetleniową podstawową, awaryjną i ewakuacyjną, instalację gniazd wtykowych, instalację połączeń wyrównawczych, instalację ochrony przeciwporażeniowej, automatykę wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, system telewizji dozorowej, System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu, oświetlenie zewnętrzne. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Zamawiający przewiduje następujący harmonogram finansowania: IV kwartał 2019 r. – max. 5,30 % wartości (w grudniu 2019 r.); II kwartał 2020 r. - max. 29,10 % wartości (w czerwcu 2020 r.); IV kwartał 2020 r. - max. 29,10 % wartości (w grudniu 2020 r.); I kwartał 2021 r. – 31,50 % (w marcu 2021 r.); II kwartał 2021 r. – 5,00 % (w kwietniu 2021 r.). UWAGA: Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiający (pomocniczo), jako załącznik do SIWZ, załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Zwraca się uwagę, że dokument ten, ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy – co dotyczy tzw. pracowników fizycznych, wymóg nie dotyczy np. osób kierujących budową) osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane: - z przygotowaniem terenu i wzniesieniem budynku, - z termoizolacją budynku, - z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, - z montażem instalacji elektrycznej, C.O., wod. – kan. i sanitarnej, - z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 kp. 2) Wykonawca składa wykaz osób (zgodny z Załącznikiem nr 9 do SIWZ), o których mowa w pkt 1) wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystąpieniem do wykonywania robót. 3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w pkt 2). Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 4) Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w pkt 2) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę tego wykazu do wiadomości Zamawiającego). 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt 2). 6) Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 2), jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: (przedruk z SIWZ) 11.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 gr.). 11.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 11.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 11.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS w Koronowo Oddział Mrocza, Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006 11.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 11.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, w pok. 305, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 11.7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu i dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zaakceptowane „Istotne postanowienia umowy”. 2) Umowę konsorcjum/spółki cywilnej – jeżeli dotyczy 3) Kopię dowodu wniesienia wadium – jeżeli zajdzie konieczność 4) Dokument w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii) – jeżeli dotyczy. 5) Kosztorys ofertowy – dla celów poglądowych Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach