Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim- II postępowanie

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Juliusza Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 282 79 05 , fax. 542 827 929
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Juliusza Słowackiego 8
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 282 79 05, fax. 542 827 929
  REGON: 91086647100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim- II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim- II postępowanie”, który obejmuje: 1.Jednostka centralna z preinstalowanym systemem operacyjnym i pakietem programów biurowych- 9 szt. 2.Monitor LCD 24’’ – 7 szt. 3.Monitor LCD 27’’ – 3 szt. 4.Laptop z dedykowaną kartą graficzną z systemem operacyjnym i pakietem biurowym – 1 szt. 5. Laptop z dedykowaną kartą graficzną z systemem operacyjnym i pakietem biurowym – 1 szt. 6.Drukarka kolorowa (wielofunkcyjna) atramentowa formatu A4 z wydrukiem dwustronnym z możliwością drukowania kopert, skanowania, kopiowania i fax – 4 szt. 7.Drukarka atramentowa A3 z dodatkowym podajnikiem A3 – 1 szt. 8. Zasilacz awaryjny - UPS 650VA – 8 szt. 9.Wymienny moduł bateryjny do UPS – 10 szt. 10.Kaseta RDX min. 500 GB do napędów RDX – 5 szt. 11.Kaseta RDX min. 2 TB do napędów RDX – 6 szt. 12.Przełącznik KVM bazujący na protokole IP (do obsługi serwerów) – 2 szt. 13.Komputer typy All-in-One z preinstalowanym systemem operacyjnym– 1 szt. 14. Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, drukarka, inteligentny czytnik kart) – 1 zestaw 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji technicznej sprzętu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W sytuacji jeżeli zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 3.Wszystkie parametry podane w załączniku nr 1 do SIWZ należy traktować jako minimalne, chyba że sprecyzowano to inaczej. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania o wyższych parametrach technicznych. 4.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń oraz nieobciążony prawami osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4. do SIWZ. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy ( jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty) , a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo , określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach