Przetargi.pl
Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa

Miasto Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 73 18 100 , fax. 0-85 73 18 150
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsk Podlaski
  ul. Kopernika 1 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 0-85 73 18 100, fax. 0-85 73 18 150
  REGON: 05065898200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę, przebudowę części ulic, organizację ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski, na podstawie Załącznika Nr 9 do SIWZ Koncepcja organizacji ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski, w części obejmującej drogi gminne (miejskie), tj. ulice: Kopernika i 3 Maja w następującym zakresie: 1)budowa i przebudowa nawierzchni jezdni, parkingów, zatok postojowych, chodników dla pieszych, zieleńców oraz w razie potrzeby innych elementów pasa drogowego, 2)zapewnienie odwodnienia dla zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych, 3)w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami, 4)projekty stałej organizacji ruchu. Zakres terenu dla przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ Koncepcja organizacji ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski, z uwzględnieniem uwag, zawartych poniżej (pkt.2 Uwagi ogólne). 2.Uwagi ogólne: 1)Zakres przedmiotu zamówienia, dotyczący ul. Kopernika (Załącznik nr 9 do SIWZ), nie obejmuje: a)skrzyżowania z ul. Jagiellońską (jest w odrębnym opracowaniu). Należy skoordynować prace projektowe dotyczące ul. Kopernika z powstającymi rozwiązaniami projektowymi dla skrzyżowania ulic: Kopernika i Jagiellońskiej; b)miejsc postojowych i chodnika na odcinku od ul. Mickiewicza do przejścia dla pieszych, zlokalizowanego w okolicy budynków o numerach porządkowych 3 i 5 przy ul. Kopernika (będzie objęte odrębnym opracowaniem); 2)Zakres przedmiotu zamówienia, dotyczący ul. Kopernika (załącznik nr 9 do siwz), obejmuje dodatkowo zaprojektowanie pełnej konstrukcji podbudowy i nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mickiewicza; 3)Teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego; 4)Zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest w całości w strefie konserwatorskiej miasta. 3.W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym między innymi: 1)pozyska mapę zasadniczą w skali 1:500, aktualny wtórnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, 2)przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będzie konieczne), 3)przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy, 4)wykona badania geotechniczne gruntu, 5)uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przez Inwestora, 6)opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania, 7)opracuje przedmiary robót, 8)opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164), 9)opracuje dokumentację techniczną na budowę i przebudowę nawierzchni jezdni, parkingów, zatok postojowych, chodników dla pieszych, zieleńców, zapewnienia odwodnienia dla zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych oraz - w razie potrzeby - infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami, 10)opracuje projekty stałej organizacji ruchu, 11)opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 12)udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych, 13)na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Wykonawca opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją Zamawiającemu i jednostkom opiniującym do zatwierdzenia. 5.Opracowana dokumentacja powinna zawierać: 1)projekty budowlane - 5 egz. + CD /JPG/ - opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 2)projekty wykonawcze po 3 egz. + CD /JPG/ - opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290), 3)przedmiary robót po 2 egz. + CD (w formacie Excel) - przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 4)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 3 egz. + CD (MS WORD) - przez które należy rozumieć opracowania, zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do kreślenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 5)kosztorysy inwestorskie po 2 egz. + CD (w formacie Excel) - opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 6)kosztorysy ofertowe po 2 egz. + CD (w formacie Excel), 7)projekty stałej organizacji ruchu po 3 egz. + CD (pdf), 8)projekty zagospodarowania zieleni (wycinki i nasadzeń drzew) po 3 egz. + CD (pdf), o ile będą konieczne, 9)opracowania, dotyczące badań geotechnicznych gruntu 3 egz. + CD (pdf), 10)informacje BIOZ - po 5 egz. + CD (pdf). Wszelkie wymagane opracowania przekazane zostaną Zamawiającemu także w wersji elektronicznej (pliki nie większe niż 10 Mb) dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót. UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art.29 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy, zobowiązany jest wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach