Przetargi.pl
dostawa sprzętu medycznego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5662268 , fax. 087 5662268
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ
  ul. Mickiewicza 11 11
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5662268, fax. 087 5662268
  REGON: 79100162700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wsprsuw.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania: a pierwsze zadanie to dostawa trzech defibrylatorów - opis z w zał. nr 1a SIWZ b drugie zadanie to dostawa dwóch kapnometrów - opis z w zał. nr 1b SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331821001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wsprsuw.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną