Przetargi.pl
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki i Zaskrodzie

Gmina Kolno ogłasza przetarg

 • Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2782567 , fax. 86 2789136
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolno
  ul. Wojska Polskiego 20 20
  18-500 Kolno, woj. podlaskie
  tel. 86 2782567, fax. 86 2789136
  REGON: 45066986100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakolno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki i Zaskrodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych: Zadanie nr 1: Budowa drogi w miejscowości Łosewo: odcinek I o długości 196,43 m i odcinek II o długości 1 249,57 m w zakresie: wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa 50/50 łamanego i naturalnego, wykonania podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego z przekruszenia bruku i kruszywa naturalnego, wykonania poboczy z kruszywa naturalnego, przebudowy i budowy przepustów pod drogą, budowy jezdni bitumicznej; Zadanie nr 2: Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki: odcinek I o długości 315,60 m i odcinek II o długości 510,22 m w zakresie: wykonania podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego z przekruszenia bruku i kruszywa naturalnego, wykonania poboczy z kruszywa naturalnego, remont przepustu pod drogą, wykonanie zjazdów indywidualnych i na drogi boczne, budowy jezdni bitumicznej; Zadanie nr 3: Budowa dróg w miejscowości Zaskrodzie na odcinku o długości 796,78m w zakresie: wykonania podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego z przekruszenia bruku i kruszywa naturalnego, wykonania poboczy z kruszywa naturalnego, budowy jezdni bitumicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie: Zadanie nr 1: Budowa drogi w miejscowości Łosewo: 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); Zadanie nr 2: Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); Zadanie nr 3: Budowa dróg w miejscowości Zaskrodzie: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kolno -Bank Spółdzielczy w Kolnie Nr 21 8754 0004 0000 3115 2000 0240, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminakolno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach