Przetargi.pl
Budowa ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap.

Miasto Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, pl. Stary Rynek 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2156711 , fax. 086 2156706
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łomża
  pl. Stary Rynek 14 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2156711, fax. 086 2156706
  REGON: 00052513900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. 01KL - sięgacza ul. Spokojnej na odcinku o długości 190 m od skrzyżowania z ul Spokojną obejmująca następujące zakresy robót : - budowę jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7 m o konstrukcji na obciążenie ruchem KR3, - budowę obustronnych chodników z kostki polbruk h - 6 cm w kolorze szarym, - budowę czterech zjazdów z kostki polbruk h - 8 cm z kostki kolorowej ( z lewej strony ulicy w km 0+062,00, 0+091,00, 0+130,00 i z prawej strony ulicy w km 0+091,000), - przebudowę ścieżki rowerowej z kostki polbruk h - 8 cm z kostki bez fazki w kolorze czerwonym (na skrzyżowaniu z ul. Spokojną), - budowę kanalizacji deszczowej (od studni D5i do studni D1 wraz z wpustami, budowę studni D6 wraz z wpustami, montaż włazu na studni istniejącej nr D5i), - demontaż istniejącej w pasie drogowym kanalizacji deszczowej wraz z zaślepieniem końcówek kanału, - budowę oświetlenia drogowego od słupa nr 1 do słupa nr 6 wraz z powiązaniami z oświetleniem w ulicy Spokojnej i Żabiej, - budowę kanału technologicznego od studni SKR2-1 do studni SKR2-9, - przebudowę sieci TP S.A., - wycinkę kolidującego drzewostanu (wykaz drzew i krzewów do usunięcia oraz ich lokalizację w terenie przedstawia zał. nr 19 do SIWZ), - usunięcie fundamentów po rozebranych budynkach i oczyszczenie terenu pasa drogowego z innych odpadów, - wykonanie zieleni drogowej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy, - wykonanie makroniwelacji i uporządkowanie terenu między wykonanymi chodnikami, a granicą pasa drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.lomza.pl/bip/index.php?k=1243
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach