Przetargi.pl
Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Ośrodka Kuratorskiego NR1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20 Nr postępowania przetargowego: G-3710-2/16

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22 , fax. 85 6656405
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 103 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, fax. 85 6656405
  REGON: 00032129900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Ośrodka Kuratorskiego NR1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20 Nr postępowania przetargowego: G-3710-2/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjna wraz z pogotowiem technicznym oraz wykonywanie napraw następujących systemów, instalacji, sieci i urządzeń: I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a)systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji; b)systemu sygnalizacji przeciwpożarowej SAP wraz z układami oddymiania oraz układami wykonawczymi takimi jak np.: centrale i trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania, siłowniki i klapy oddymiające, klapy przeciwpożarowe w systemie wentylacyjnym, układy pożarowego wyłączenia central wentylacyjnych, system pożarowego sterowania dźwigami osobowymi, i wszystkie inne systemy realizacji scenariusza pożarowego wraz z siecią komunikacyjną w tym komunikacją do systemu wizualizacji; c)systemu kontroli dostępu KD wraz z siecią komunikacyjną, w tym komunikacją do systemu wizualizacji, systemem domofonowym (interkom) oraz wszystkimi elementami wykonawczymi takimi jak między innymi: zwory elektromagnetyczne, elektromagnesy, siłowniki i napędy szlabanów, szlabany, napędy bram automatycznych, bramy, elektrozaczepy, samozamykacze, itp.; d)system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN zainstalowany w I Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dubois 20, w niskim parterze kamienicy mieszkalnej (bloku), na osiedlu Nowe Miasto Spółdzielnia Mieszkaniowa ELEMENCIK; e)bramki detekcji metalu i prześwietlarki rentgenowskie do bagażu; f)system oprogramowanie wizualizacji, integracji i sterowania systemami ZEW_NG Ostoya Data System. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a)część systemu telewizji dozorowej CCTV z wyłączeniem serwerów, stacji roboczych, koderów oraz trzech kamer obrotowych; b)systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Specjalnej Sali Rozpraw nr IV; c)systemy audiowizualne i wideokonferencyjne Sali Rozpraw nr XXVII; d)systemy audiowizualne Błękitnego Pokoju; e)autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt pokój: A 1/10 BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302, f)autonomiczny system CCTV w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych pokój: E 003 (BOSCH DIVAR Bilinx DVR 6 H 2302; g)autonomiczne systemy nagłośnieniowe audio sal rozpraw nr I, II i III; h)systemy audio przyzywania świadków na salach rozpraw; i)system anteny zbiorczej. III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: a)system kolejkowy Q - Matic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji serwisu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.sr.gov.pl/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach