Przetargi.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap II - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejącego źródla ciepła w budynku Gimnazjum

Gmina Rajgród ogłasza przetarg

 • Adres: 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 272 19 40 , fax. 86 272 19 41
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rajgród
  ul. Warszawska 32 32
  19-206 Rajgród, woj. podlaskie
  tel. 86 272 19 40, fax. 86 272 19 41
  REGON: 45066974300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap II - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejącego źródla ciepła w budynku Gimnazjum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap II - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejącego źródla ciepła w budynku Gimnazjum. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) cześć 1 - zadanie pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu nad wnęką przy wejściu głównym do budynku, ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku nad dwupiętrową częścią dydaktyczną ocieplenie stropodach wentylowany budynku nad jednopiętrową częścią dydaktyczną oraz częścią żywieniową; modernizacja pokrycia dachowego nad częścią główną dydaktyczną budynku oraz nad częścią żywieniową; wymiana pokrycia dachowego obserwatorium, renowacja kominów, wykonanie nowej instalacji odgromowej, instalacja nowych rynien i rur spustowych na całym budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podokienników, wykonanie opaski wokół budynku, montaż nowych opraw punktów świetlnych, nowych uchwytów do flag, odmalowanie balustrad zewnętrznych, remont schodów przy wejściu głównym i zewnętrznych do piwnicy, renowacja daszku nad wejściem do dobudówki, modernizacja istniejącego pomieszczenia kotłowni, montaż kotła z podajnikiem, zamontowanie systemowego zewnętrznego komina spalinowego przy ścianie budynku. b) część 2 - zadanie pn.: Wymiana istniejącego źródla ciepła w budynku Gimnazjum: adaptacja na potrzeby kotłowni pomieszczeń magazynowych w przyziemiu budynku obok istniejącej kotłowni na olej opałowy, w tym wykonanie fundamentów pod kotły i kominy, montaż 2 kotłów z podajnikami z niezbędnym orurowaniem i osprzętem, montaż 2 kominów zewnętrznych i czopuchów, prace elektryczne. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa SIWZ i załączniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) dla części 1 - 25 000,00 zł. b) dla części 2 - 8 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach