Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka - Płoska na działce nr 294/1 i 54 obręb Kamionka, na działce nr 62 obręb Płoska, na terenie gminy Zabłudów

Urząd Miejski w Zabłudowie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-060 Zabłudów, Rynek 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7188100 , fax. 085 7188100 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Zabłudowie
  Rynek 8 8
  16-060 Zabłudów, woj. podlaskie
  tel. 085 7188100, fax. 085 7188100 w. 44
  REGON: 00053102200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um-zabludow.pbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka - Płoska na działce nr 294/1 i 54 obręb Kamionka, na działce nr 62 obręb Płoska, na terenie gminy Zabłudów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja budowlana oraz przedmiar robót, zwane dalej dokumentacją, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2.Kwota wadium: 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). 3.Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: wadium w przetargu na zadanie pn.: przebudowa drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka - Płoska na działce nr 294/1 i 54 obręb Kamionka, na działce nr 62 obręb Płoska, na terenie gminy Zabłudów. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7.Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, musi zostać złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem WADIUM i być ważne przez cały okres związania ofertą. 8.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-zabludow.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach