Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z zakupem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 4733610 , fax. 086 4733210
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Al. Piłsudskiego 11 11
  18-404 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 4733610, fax. 086 4733210
  REGON: 45066502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z zakupem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z zakupem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zakres nadzoru jest związany z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy pn. Zakup agregatu prądotwórczego, zamieszonym na stronie internetowej szpitala: www.szpital-lomza.pl, Id 022, nr ogłoszenia 94334 z dnia 16.04.2016. 2. Zakres robót budowlano-instalacyjnych obejmuje: a) roboty konstrukcyjno - budowlane, b) roboty instalacyjne elektryczne. Miejsce realizacji zamówienia - Szpital Wojewódzki im K. S. Wyszyńskiego, 18 - 404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11 ( Pawilon C i budynek stacji trafo).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: DYSPOZYCYJNOŚĆ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-lomza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach