Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. przejście przez Kolno w systemie projektuj i buduj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6645800 , fax. 085 6513783
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 2 2
  15-703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6645800, fax. 085 6513783
  REGON: 01751157500029
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. przejście przez Kolno w systemie projektuj i buduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. przejście przez Kolno w systemie projektuj i buduj
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 83 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania raportu końcowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach