Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz budowę parkingów w Łomży

Miasto Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, pl. Stary Rynek 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2156711 , fax. 086 2156706
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łomża
  pl. Stary Rynek 14 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2156711, fax. 086 2156706
  REGON: 00052513900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz budowę parkingów w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, z których każda oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Część I - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży 1. Przebudowa ulicy 3-go Maja DROGI - droga klasy technicznej D - długość odcinka ulicy ok 240m Odcinek od ul. Polowej (DP2602B) do ul. Wojska Polskiego (DK61/63) - kategoria ruchu - obliczona wg. prognozy i pomiarów ruchu (min. KR3) - szerokość nawierzchni jezdni min. 8,0m - pas ruchu (1x3,0m) + zatoki postojowe po obu stronach jezdni (2x2,5m) - ulica jednokierunkowa (wjazd od ul. Polowej) - bez skrzyżowania z ul. Polową i ul. Wojska Polskiego (oddzielne opracowania) - przewidzieć tylko dowiązanie się wysokościowe i nakładkę nawierzchni - zaprojektować obustronne chodniki do granicy pasa drogowego - konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych - ewentualne konieczne wykupy terenu ograniczyć do minimum - przewidzieć rezerwę terenu na sieci - w projekcie uwzględnić parking na dz nr 10115 wraz z jego odwodnieniem - zaprojektować zjazdy (istniejące) - w rejonie zjazdów zaprojektować zwężenia jezdni w celu uniemożliwienia parkowania w trójkątach widoczności - krawężniki betonowe - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej / granitowej - ulicę oznakować jako strefę ograniczonej prędkości 30km/h OŚWIETLENIE ULICZNE - zaprojektować oświetlenie uliczne kablowe po likwidacji linii napowietrznych. Powiązać oświetlenie z sieciami w ulicach przyległych. Szczegółowe rozwiązania przedłożyć do akceptacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej w Łomży. KANALIZACJA DESZCZOWA W ul. 3 Maja odwodnienie realizowane jest za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej do której są podłączone wpusty deszczowe. Przy przebudowie ulicy należy dokonać rozdziału kanalizacji ogólnospławnej projektując kanał deszczowy, grawitacyjny. Kanał deszczowy w ul. 3 Maja ma być docelowo podłączony do projektowanego kanału w ul. Wojska Polskiego. Do chwili wybudowania kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego należy podłączyć projektowany kanał do kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. W. Polskiego (miejsce włączenia ustalone będzie na etapie projektowania) na warunkach MPWiK Sp. z o.o. w Łomży. Zagłębienie kanału projektowanego należy dostosować do zagłębienia projektowanego kanału deszczowego w ul. W Polskiego ( kd 254/11). Przewidzieć przepięcie do projektowanego kanału istniejących przyłączy kd. Rurociągi projektować z rur żelbetowych typu vipro, studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy c35/45. Przykanaliki z rur PP-B o sztywności obwodowej > 8kN/m2. Zwieńczenie studni i wpustów deszczowych posadowić na pierścieniach odciążających. Wpusty deszczowe projektować z rur betonowych ? 0,5 m (vipro) z osadnikiem h>=0,75m lub gotowych prefabrykatów betonowych z bet/ c35/45. Na przedmiotowym odcinku należy zastosować kratki ściekowe żeliwne przykrawężnikowe klasy D400 o wym. 400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Włazy żeliwne usytuowane w pasie jezdni należy projektować klasy D400 o masie min. 150 kg (komplet). Powinny być one wyposażone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczający (nie stosować włazów posiadających uszczelki gumowe). 2. Przebudowa ul. 12KD-D (ulica wg. MPZP - droga wewnętrzna - łącznik ul. Poznańskiej) DROGI - droga klasy technicznej D - długość odcinka ulicy ok 295 m Odcinek od ul. Poznańskiej (DP 2605B) do ul. Ciepłej (DG 101173B) - zaprojektować skrzyżowanie z ul. Poznańską oraz zaprojektować nową lokalizację zatoki autobusowej w ul. Poznańskiej (w uzgodnieniu z MPK Z.B. Łomża) - dowiązać się do projektu Budowy i przebudowy ulicy Ciepłej ( 5KD-L - opracowany na zlecenie Galerii NAREW ) - kategoria ruchu - obliczona wg. prognozy i pomiarów ruchu (min. KR2) - konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych - ewentualne konieczne wykupy terenu ograniczyć do minimum - przewidzieć rezerwę terenu na sieci - zaprojektować zjazdy (istniejące) - krawężniki betonowe - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej - szerokość nawierzchni jezdni. 6,0m - pas ruchu (2x3,0m) - chodnik i ścieżka rowerowa (lub ciąg pieszo-rowerowy) po stronie zabudowy jednorodzinnej, dowiązana do zaprojektowanej przy ulicy Ciepłej OŚWIETLENIE ULICZNE - Zaprojektować nowe oświetlenie uliczne od strony zakładów i bloku mieszkalnego. Szczegółowe rozwiązania przedłożyć do akceptacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej w Łomży. KANALIZACJA DESZCZOWA W sięgaczu brak jest kanalizacji deszczowej. Należy zaprojektować kanał grawitacyjny w kierunku ul. Poznańskiej i włączyć do istniejącego kanału ? 0,3 m, do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnej dna 105.02 m.n.p.m. Rozwiązanie to wymaga wykonania ok. 60-70m kanału w ul. Poznańskiej, licząc przejście poprzeczne ulicy. Kanał pod jezdnią ul. Poznańskiej należy projektować w technologii bezwykopowej. Pozostały odcinek należy umiejscowić w terenie zielonym pasa drogowego ul. Poznańskiej. Główny rurociąg oraz przykanaliki projektować z rur PP-B o sztywności obwodowej > 8kN/m2. Studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy c35/45. Wpusty deszczowe projektować z rur betonowych ? 0,5 m (vipro) z osadnikiem h>=0,75m lub gotowych prefabrykatów betonowych z bet/ c35/45. Na przedmiotowym odcinku należy zastosować kratki ściekowe żeliwne przykrawężnikowe klasy D400 o wym. 400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Włazy żeliwne usytuowane w pasie jezdni należy projektować klasy D400 o masie min. 150 kg (komplet). Powinny być one wyposażone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczający (nie stosować włazów posiadających uszczelki gumowe). Włazy projektowanych studni rewizyjnych powinny znajdować się w środku pasa ruchu. Projektowaną trasę kanalizacji deszczowej, a później projekt budowlany należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Część II - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingów 1. Parking za budynkiem Dworna 27 - na działce 10489 Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej. Stanowiska postojowe 2,5 x 5 m - min. 20 mp. oraz 3,6 x 5m dla osób niepełnosprawnych (liczba według wymagań przepisów). Przykładowe, wstępne rozwiązanie pokazano na mapie będącej załącznikiem do SIWZ. Projektem należy objąć parking z drogą manewrową oraz dojazdy do nieruchomości obsługiwanych z działki 10489. Istniejąca nawierzchnia z trylinki na części działki - do rozbiórki. Zaprojektować odwodnienie kanalizacją deszczową podłączoną do kanalizacji ogólnospławnej wyprowadzonej na działkę 10489, na warunkach uzgodnionych z MPWiK. Zaprojektować oświetlenie parkingu. 2.Parking przy blokach Śniadeckiego 16 i 26 - na działce 12259/3 i 12260 Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej. Stanowiska postojowe 2,5 x 5 m - min. 27 mp. oraz 3,6 x 5m dla osób niepełnosprawnych (liczba według wymagań przepisów). Przykładowe, wstępne rozwiązanie pokazano na mapie będącej załącznikiem do SIWZ. Projektem należy objąć parking z drogą manewrową oraz istniejący plac do zawracania, w taki sposób, aby uzyskać maksymalną możliwą liczbę miejsc postojowych, z zapewnieniem dojazdu, w tym dojazdu do do altanki śmietnikowej. Zaprojektować przełożenie istn. ciągów pieszych. Zaprojektować odwodnienie kanalizacją deszczową podłączoną do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zaprojektować uzupełniające oświetlenie parkingu. 3. Przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego - droga serwisowa w pasie drogowym ul. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Raganowicza do budynku nr 59. Poszerzenie istniejącego parkingu w kierunku krawężnika jezdni głównej, z dostosowaniem do parkowania pod kątem 60 lub (przy braku miejsca) 45 stopni do osi jezdni. Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej. Stanowiska postojowe 2,5 x 4,5 m oraz 3,6 x 4,5m dla osób niepełnosprawnych (mogą być równoległe do osi jezdni - 3,6 x 6 m - liczba według wymagań przepisów). Wzdłuż krawężnika jezdni głównej zaprojektować barierę łąńcuchową z zachowaniem skrajni drogi. Zaprojektować poszerzenie drogi serwisowej do linii rozgraniczającej. Przykładowe, wstępne rozwiązanie pokazano na mapie będącej załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: Część I - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży - 1 500,00 złotych (jeden tysiąc pięćset złotych), Część II - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingów - 1 500,00 złotych (jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1243
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach