Przetargi.pl
Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński.

Gmina Krasnopol ogłasza przetarg

 • Adres: 16-503 Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5164010 , fax. 0-87 516 40 50
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krasnopol
  ul. Wojska Polskiego 4 4
  16-503 Krasnopol, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5164010, fax. 0-87 516 40 50
  REGON: 79067110700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krasnopol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego oraz załączonymi materiałami dla zadania pn. Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno- użytkowy z załącznikami - stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 8.2. Wadium w wysokości 8.000.00 zł,( słownie złotych: osiem tysięcy złotych.) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm). 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - 94 9359 0002 0003 1440 2011 0004. 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na wskazanym koncie Zamawiającego nie później, jak przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty wadium Wykonawca dołącza do oferty. 8.6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu winien być złożony w oryginale (odrębnie poza ofertą) przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w takie formie powinno być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca się wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu Zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o którym mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 8.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancyjny na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krasnopol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach