Przetargi.pl
Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu - róg ul. Kołodzieja i ul. Górnej w Puławach.

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 884 090 , fax. 818 884 847
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Skowieszyńska 51
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 884 090, fax. 818 884 847
  REGON: 43226446300010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu - róg ul. Kołodzieja i ul. Górnej w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie terenu w obrębie działki ewidencyjnej nr 5566/7 (obręb Włostowice) przy ul. Kołodzieja i ul. Górnej w Puławach w formie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na powietrzu dla osób dorosłych. Charakterystyka :  Powierzchnia całkowita opracowania: 473,00m2  Powierzchnia nawierzchni z płyt Eko-krata trawnikowa wraz z obsianiem:295,00m2  Powierzchnia terenu z zasianą trawą: 90,00m2  Powierzchnia terenu utwardzonego kostką brukową: 12,00m2 Urządzenia placu zabawa:  Bujak – 3 szt.  Huśtawka podwójna – 1 szt.  Zestaw zabawowy – 2 szt. Urządzenia siłowni zewnętrznej:  Biegacz – 1 szt.  Rower – 1 szt.  Wahadło – 1 szt.  Wyciąg górny – 1 szt.  Podnosieciel nóg – 1 szt. Urządzenia towarzyszące:  ławka prosta – 1 szt.  kosz na śmieci – 1 szt.  Tablica informacyjna – 1 szt.  Ławka ćwierćokrągła ø 210cm – 4 szt. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, lakierowane proszkowo – 33,93 m Zadanie obejmuje: a. Przygotowanie gruntu pod nawierzchnię z EKO kraty oraz nasadzenia, b. Modelowanie terenu pod nasadzenia roślinne, c. Posadzenie drzew liściastych -6 szt. d. Posadzenie drzew liściastych w formie żywopłotów -44 szt. e. Posadzenie krzewów - 108 szt. f. Wykonanie nawierzchni z płyt „Eko-krata trawnikowa”- 295m2 g. Wykonanie trawników dywanowych- 385 m2 h. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej -12 m2 i. Montaż ogrodzenia placu - 33,93 m j. Montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej. k. Montaż elementów małej architektury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: GETIN BANK S.A. Nr konta: 31 1560 1195 2311 0973 9273 0003 Tytuł przelewu: wadium – „Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu – róg ul. Kołodzieja i ul. Górnej w Puławach” O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest, aby Wykonawca załączył do oferty kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być w sposób trwały zespolony z ofertą. 7. W pozostałych sprawach dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towaru i usług.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach