Przetargi.pl
Budowa P&R i B&R w Czernej

Gmina Miękinia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 735 92 28 , fax. 71 733 64 00
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miękinia
  ul. Kościuszki 41
  55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 71 735 92 28, fax. 71 733 64 00
  REGON: 93193504600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miekinia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa P&R i B&R w Czernej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R) wraz z miejscami dla rowerów (B&R) w miejscowości Czerna na działce nr 57/2. Zamówienie obejmuje branże drogową, sanitarną i elektryczną. Branża drogowa: Dla przedmiotowej jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: warstwa ścieralna - kostka bet. typu behaton, szary - 8 cm, podsypka z miału kamiennego - 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 10 cm, stabilizacja cementem o Rm=2,5-5,0MPa (nasyp z gruntu o grupie nośności G1 ~gr.60cm, po uprzednim usunięciu warstwy gleby ~gr.25cm) – 35 cm. W ramach prac ziemnych należy usunąć istniejącą warstwę gleby, o miąższości ok.25cm. Następnie należy dogęścić istniejące podłoże oraz wykonać roboty ziemne w postaci nasypu z gruntu o grupie nośności G1, średnia miąższość 60cm do spodu warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego. Następnie należy wykonać warstwę wzmacniającą, poprzez wykonanie stabilizacji cementem o Rm 2,5-5,0MPa na głębokość 35cm. Przyjęto jezdnię manewrową szerokości 5,50m, długości 62,7m od miejsca włączenia do istniejącego zjazdu z drogi gminnej. Miejsca postojowe zaprojektowano po obu stronach jezdni manewrowej, w układzie prostopadłym, o wymiarach 2,50x5,00m każde. Po stronie południowej zaprojektowano 15 miejsc, po stronie północnej 18 miejsc oraz 2 dodatkowe miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, o wymiarach 3,60x5,00m każde. Miejsca postojowe należy wydzielić białą linią segregacyjną. Powierzchnię miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych należy oznakować kolorem niebieskim wraz z umieszczeniem malowanki w postaci znaku P-24. Projektowana nawierzchnia parkingu zamknięta po obwodzie krawężnikiem betonowym 15x30cm, wystającym (światło 12cm), układanym na ławie betonowej (C12/15) gr.15cm z oporem. Za krawężnikiem przewidziano umocnienie skarp nasypu matą przeciwerozyjną wraz z humusowaniem i obsianiem mieszankami traw. Dodatkowo po stronie południowej przewidziano miejsce dla dwóch wiat zadaszonych wraz ze stojakami dla rowerów. Wiaty o wymiarach 6,30x2,0m, wysokości 2,20m-1,90m, mieszczące do 18 rowerów każda. Należy zastosować wiaty stalowe, w kolorze szarym, malowane proszkowo, z wypełnieniem ścian bocznych i tylnej z poliwęglanu oraz dachem z blachy falistej. Stojaki na rowery z rur aluminiowych (60mm) o wymiarach szer./wys. 60cm/80cm, po 8 stojaków pod każdą wiatą. Wiaty oraz stojaki należy zamontować poprzez wbetonowanie przedłużonych słupków. Wody opadowe odprowadzane są poprzez projektowane wpusty betonowe wpusty drogowe D500mm, z osadnikiem głębokości 1,0m oraz rusztem żeliwnym klasy D400 do projektowanej kanalizacji deszczowej (opracowanie branży sanitarnej). W celu usprawnienia spływu wód deszczowych, przewidziano wykonanie wzdłuż północnej krawędzi parkingu ścieku przykrawężnikowego, 1-rzędowego, z kostki betonowej 16x16x14cm, układanej na ławie betonowej (C12/15). Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje następujące prace w zakresie branży drogowej:  roboty ziemne - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;  ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej (C12/15) gr.15cm z oporem  wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej 16x16x14cm, układanego na ławie betonowej (C12/15) gr.10cm  wzmocnienie istn. podłoża - stabilizacja cementem o Rm 2,5 do 5,0MPa gr. 35cm;  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr.10cm  ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej typu behaton, gr.8cm na podsypce z miału kamiennego, gr.4cm;  wykonanie terenów zielonych;  wykonanie oznakowania miejsc postojowych;  montaż wiat i stojaków na rowery;  regulacja urządzeń - w pasie wykonywanych robót. Branża sanitarna: Odprowadzenie wód opadowych zaprojektowano do istniejącego systemu odwodnienia poprzez instalację De250/300mm poprzez zabudowę studni rewizyjnych. Z uwagi na zły stan przepustu na trasie rurociągu przewidziano jego wymianę na rurociąg korugowany DN300 SN10. Zestawienie uzbrojenia podziemnego 1. Odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur korugowanych PP DN300 mm SN10 - 19,9 mb 2. Odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur korugowanych PP DN250 mm SN10 - 30,0 mb 3. Odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur litych PCW De160 mm SN8 - 1,8 mb 4. Studnia rewizyjna włazowa betonowa o średnicy 1000 mm z włazem fi600 klasy D400 – wariantowo z PP (D-03) - 1 kpl. 5. Studnia rewizyjna niewłazowa PP o średnicy 600 mm z włazem fi600 klasy D400 (D-01, D-02) - 1 kpl. 6. Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 dla rury korugowanej DN300 (Wyl-1) - 1 szt. 7. Wpust deszczowy z kręgów betonowych fi500 mm z rusztem żeliwnym klasy D400 z pierścieniem odciążającym i częścią osadową na piasek (WD1, WD2) - 2 kpl. Branża elektryczna: Prace obejmują budowę nowego oświetlenia zasilanego panelami fotowoltaicznymi w miejscowości Czerna. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 4 latarnie uliczne oświetleniowe z oprawami LED, zasilane panelami fotowoltaicznymi, np. typu Protos 400, o całkowitej wysokości słupa 6,3m; wysokości zawieszenia oprawy 4,8m. Latarnia posadowiona na fundamencie dedykowanym prefabrykowanym. Zakres robót:  Roboty ziemne: wykonywanie wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych;  Montaż słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych, akumulatorów oraz paneli fotowoltaicznych, uziemień; Kolejność realizacji:  Wykonywanie wykopów pod fundamenty słupów oświetl.;  Posadowienie fundamentów pod słupy oświetl.;  Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem i odtwarzaniem nawierzchni;  Roboty montażowe: montaż słupów, opraw oświetl., akumulatorów, paneli PV;  Prace pomiarowe oraz porządkowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach