Przetargi.pl
DOSTAWA LAPTOPÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI I OPROGRAMOWANIEM

Teatr Polski we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-032 Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 160 701 , fax. 713 160 703
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Polski we Wrocławiu
  ul. Gabrieli Zapolskiej 3
  50-032 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 160 701, fax. 713 160 703
  REGON: 27891300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LAPTOPÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI I OPROGRAMOWANIEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 30 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach