Przetargi.pl
Zakup i dostawa 10 sztuk notebooków ekran 15 oraz 7 sztuk notebooków ekran 17 w ramach projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” .

Gmina Chojnów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, Fabryczna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnów
  Fabryczna 1
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  REGON: 390647452
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 10 sztuk notebooków ekran 15 oraz 7 sztuk notebooków ekran 17 w ramach projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 sztuk notebooków ekran 15 oraz 7 sztuk notebooków ekran 17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach