Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Świdnicy na rok 2021.

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, Ul. Saperów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 640 73 65; 74 853 87 70 , fax. 74 640 73 65
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzienny Dom "Senior-WIGOR"
  Ul. Saperów 27
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 74 640 73 65; 74 853 87 70, fax. 74 640 73 65
  REGON: 36234409300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senior-wigor.swidnica.pl; http://bip.swidnica.nv.pl/ddp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Świdnicy na rok 2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy wraz z dostawą i rozładunkiem. Miejsce dostaw: 58-100 Świdnica, ul. Saperów 27. 1. Dostawa artykułów żywnościowych przeznaczona będzie do przygotowania obiadów, zajęć kulinarnych i terapeutycznych, imprez okolicznościowych w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów żywnościowych. Zestawienie artykułów danego pakietu żywnościowego od nr 1 do nr 7 zawiera Załącznik Nr 2. 3. Harmonogram dostaw poszczególnych pakietów żywnościowych: • 2 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 10:00) dla pakietu: nr 3 Dostawa mleka i wyrobów mleczarskich • 3 razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:30 do 10:00) dla pakietu: nr 1 Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i produktów mięsnych nr 2 Dostawa mięsa drobiowego i podrobów • 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 10:00) dla pakietu: nr 5 Dostawa ryb i warzyw mrożonych nr 6 Dostawa warzyw, owoców i przetworów nr 7 Dostawa jaj i pozostałych artykułów spożywczych • 6razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty od 7:30 do 10:00) dla pakietu: nr 4 Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich. W przypadku, gdy w/wymienionym terminie przypada dzień świąteczny, dostawa będzie realizowana w dniu wcześniejszym. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar I klasy jakości, świeży, spełniający normy jakościowe (PN) dla danego asortymentu, wysokiej jakości sensorycznej i mikrobiologicznej. 5. Każdy produkt musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz z warunkami określonymi w SIWZ, musi posiadać aktualny termin przydatności do spożycia. 6. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. 7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu towaru (transportem spełniającym wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności) oraz rozładunku w miejscu dostawy i wniesieniu do magazynów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec organów kontroli (stacji sanitarno-epidemiologicznej i innych instytucji kontroli) w zakresie jakości i transportu towarów. 9. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu). 10. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach