Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów i Bohaterów Warszawy w Busku - Zdroju.

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3705200 , fax. 041 3705290
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3705200, fax. 041 3705290
  REGON: 00052369500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów i Bohaterów Warszawy w Busku - Zdroju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy Bohaterów Warszawy i Partyzantów w Busku - Zdroju wraz z kanalizacją teletechniczną. 2. Zakres prac: 2.1. Etap I Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją teletechniczną w ulicy Partyzantów (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy przez północną stronę pl. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Widuchowską). 1) Zaprojektowane oświetlenie ulicy Partyzantów (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy przez północną stronę pl. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Widuchowską) zostanie przyłączone do projektowanej rozdzielnicy - ROU zlokalizowanej obok złącza kablowego ZK-3 (przy budynku ZUS). W skład przedmiotowego odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego wchodzi: a) Ułożenie linii kablowej YAKY 4x35mm2 około 910 m. b) Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9m malowanych w kolorze czarnym na fundamentach prefabrykowanych F-150 -26 szt. c) Montaż opraw oświetleniowych typu LED o mocy 80 [W] -27 szt. 2) Zaprojektowana kanalizacja teletechniczna na danym odcinku drogi obejmuje: a) montaż studni teletechnicznych typu Sk-o2 - 4 szt. b) montaż studni teletechnicznych typu Sk-o1 -2 szt. c) ułożenie rury optotelekomunikacyjnej HDPE 2x40 mm - około 715m. Etap II Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją teletechniczną w ulicy Bohaterów Warszawy (od ronda na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy-Witosa-Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Staszica). 1) Zaprojektowane oświetlenie uliczne ul. Bohaterów Warszawy na w/w odcinku zostanie przyłączone do projektowanej rozdzielnicy - ROU zlokalizowanej przy wejściu do stacji transformatorowej Busko Skarpa III. W skład przedmiotowego odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego wchodzi: a) Ułożenie linii kablowej YAKY 4x35mm2 około 1780 m. b) Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9 m malowanych w kolorze czarnym na fundamentach F-150 - 37 szt. c) Montaż opraw oświetleniowych typu LED o mocy 80 [W] - 39 szt. d) Montaż opraw oświetleniowych typu LED o mocy 40 [W] - 2 szt. 2) Zaprojektowana kanalizacja teletechniczna na danym odcinku drogi obejmuje: a) montaż studni teletechnicznych typu Sk-o2 - 7 szt. b) montaż studni teletechnicznych typu Sk-o1 -2 szt. c) ułożenie rury optotelekomunikacyjnej HDPE 2x40 mm - około 1.280m Uwaga: 1. Zamawiający informuje, że roboty budowlane dotyczące przedmiotowych linii oświetleniowych będą realizowane równocześnie z firmą PGE Dystrybucja S.A. , której zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia z przyłączami do budynków na linię kablową w ul. Bohaterów Warszawy, Partyzantów. Zasady współpracy określa porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (załącznik nr 13). 2. Zamawiający dokonuje zmiany mocy zastosowanych opraw oświetleniowych:- oprawy LED o mocy 107 [W] na oprawy o mocy 80 [W]. - oprawy LED o mocy 53 [W] na oprawy o mocy 40 [W]. 3. Zmiana długości wysięgnika: - na słupie nr 4/1 stacja Busko-Usługi należy zastosować wysięgnik o długości - 1,5m. - na słupach o nr 13/8 do 20/8 stacja Busko Skarpa III wysięgnik o długości -1,5 m. 4. Projektowany kabel linii oświetleniowej zlokalizowany w granicach pasa drogi powiatowej ul. Partyzantów, Bohaterów Warszawy należy prowadzić w rurach osłonowych (rurze ochronnej giętkiej fi 50) zgodnie z zaleceniem zarządcy drogi PZD w Busku - Zdroju. 5. Zastosowane zegary astronomiczne powinny posiadać możliwość automatycznej aktualizacji czasu oraz daty przez zewnętrzny modem GPS (będący w zestawie). Realizacja zadania w ramach projektu *SOWA* wymaga precyzyjnych danych w zakresie zastosowanego sprzętu, mocy systemu po modernizacji, skali redukcji mocy oraz potwierdzenia, że oświetlenie ulic po modernizacji będzie zgodne z zaleceniami normy PN-EN13201. 2.2. Wymagania w stosunku do zastosowanych opraw oświetleniowych: - oprawy powinny być wyposażone w stopniowy system redukcji mocy. 100% świecenia w godzinach do 23:00 70% świecenia w godzinach od 23:00 do 24:00 50% świecenia w godzinach od 24:00 do 5:00 70% świecenia w godzinach od 5:00 do 6:00 100% świecenia w godzinach od 6:00 - oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66 - korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odporności na uderzenia min. IK 08 - klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła (odporności na uderzenia min. IK 08) - w przypadku gdy oprawa wyposażona jest w zewnętrzny radiator rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umożliwiała swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzającego się na oprawie. - trzpień mocujący oprawę powinien umożliwiać regulację nachylenia oprawy: przy montażu bezpośrednio na słupie: 0, +5, +10, przy montażu na wysięgniku: od -10, -5, 0. W sytuacji gdy oprawa nie posiada takiej możliwości wykonawca powinien zastosować inny sposób regulacji umożliwiający ustawienie oprawy pod odpowiednim kątem. - elementy mocujące oprawę na słupie/wysięgniku ( śruby, podkładki ) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż - oprawa powinna być wyposażona w panel LED w diody o emitowanej barwie światła: 3800 K 4500 K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70. - oprawa musi mieć zaprogramowany fabrycznie tzw. miękki start do 20 sekund od momentu włączenia zasilania do osiągnięcia 100% mocy, - panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę. Panel LED powinien stanowić integralną całość i nie być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą połączeniami lutowanym - oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych - oprawy wykonane w II klasie ochronności -oprawa powinna posiadać interfejs do sterowania sygnałami w standardzie analogowym 1-10 i cyfrowym według protokołu DALI - możliwość wymiany zasilacza bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa - współczynnik mocy przy mocy nominalnej *większy od* 0,9 - zakres temperatur pracy: -35 *stopni*C *większe lub równe* To *mniejsze lub równe* 35 *stopni*C - zakłócenia sieci elektrycznej THD *mniejsze od* 20% - oprawa powinna posiadać deklaracje zgodności CE i certyfikat ENEC - minimalny okres gwarancji obejmujący sprawne działanie kompletnej oprawy oświetleniowej powinien wynosić 7 lat - czas pracy źródeł światła, trwałość średnia min. 80 000 godzin Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż parametry wymienione w dokumentacji projektowej spełniające wymagania zamawiającego określone niniejszym SIWZ. 3. Szczegółowy zakres robót określają: a) projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ b) przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ; c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7 do SIWZ; d) projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 10 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umig.busko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach