Przetargi.pl
Dostawa samochodu asenizacyjnego

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8612143 , fax. 0-15 8612143
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
  ul. Kolejowa 43 43
  27-440 Ćmielów, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-15 8612143, fax. 0-15 8612143
  REGON: 00106807500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cmielow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu asenizacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa samochodu asenizacyjnego w ramach operacji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzóstowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) samochodu asenizacyjnego wraz z zabudową i wyposażeniem, przeznaczonego do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków. Podwozie samochodu asenizacyjnego - samochód ciężarowy. Pojemność zbiornika asenizacyjnego minimum 6,0m3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ Parametry nieokreślone w SIWZ muszą być zgodne z aktualnymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa oraz przepisami o ruchu drogowym na terenie Polski i Unii Europejskiej. 3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) w terminie odbioru Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi, konserwacji, eksploatacji pojazdu oraz BHP. b) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego, gdzie zostanie dokonany odbiór pojazdu. c) w terminie odbioru należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim, książki gwarancyjne samochodu i wyposażenia, kartę pojazdu, certyfikaty. Pojazd musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w tym przepisów o ruchu drogowym i musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (T.J. Dz. U. z 2012r., poz. 1137z późn. zm.). Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617) oraz posiadać znaki CE, deklaracje zgodności, które wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz z pojazdem. d) Gwarancja - rękojmia: na podwozie, silnik, podzespoły i zabudowę- minimum 24 m-ce. Serwis pogwarancyjny oraz dostawa części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy pojazdu. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny podwozia zlokalizowany w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego. Serwis nadbudowy w siedzibie Zamawiającego. W ramach udzielonej gwarancji serwis gwarancyjny nadbudowy i podwozia bezpłatny. 4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne lub nie gorsze niż. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia żądane parametry. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cmielow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach