Przetargi.pl
Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2014/2015

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2524451 , fax. 041 2524451
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Konarskiego 20 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2524451, fax. 041 2524451
  REGON: 29994398800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.powiat.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Skarżysko Kościelne oraz Suchedniów w sezonie zimowym 2014/2015. Usługa obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (jezdniach wraz z zatokami autobusowymi i postojowymi) przy użyciu pojazdów oraz sprzętu Wykonawcy, tj.: - czterech samochodów ciężarowych (nośnik średni z napędem na 2 osie) wraz z kierowcą, - dwóch samochodów ciężarowych (nośnik średni z napędem na 2 osie) wraz z kierowcą oraz piaskarką o pojemności zasobnika min. 4,5 m3 i pługiem średnim. Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie i udostępnia Wykonawcy: - cztery piaskarki P1J o pojemności zasobnika 4,5m3, - cztery pługi średnie, - materiały uszarstniające (piasek, sól, żużel), - składowisko i załadunek materiałów uszarstniających, - pomieszczenie socjalne dla dyżurujących pracowników - załadunek na piaskarkę materiałów uszarstniających. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia przyjmuje na siebie obowiązek wykonywania usługi w następujący sposób: AKCJA CZYNNA - świadczenie usługi polegającej na pracy pojazdów oraz sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu śliskości i odśnieżaniu zgodnie z poniższymi standardami: Standard I - jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości, - jezdnia posypywana na całej długości i szerokości. Standard II - jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania dróg wraz ze standardami zimowego utrzymania na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Skarżysko Kościelne oraz Suchedniów w sezonie zimowym 2014/2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Planowana ilość kilometrów do przejechania w okresie wykonywania zamówienia - 65900, w tym: - 57900 km przy użyciu czterech nośników (pługi i piaskarki zamawiającego), - 8000 km przy użyciu dwóch nośników (piaskarki i pługi wykonawcy), AKCJA BIERNA Świadczenie usługi polegającej na pozostawaniu pojazdów oraz sprzętu wraz z kierowcą w pełnej gotowości do podjęcia akcji czynnej. Planowana ilość godzin w okresie wykonywania zamówienia - 4900. Zamówienie nie dotyczy odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zmówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarzysko.powiat.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach