Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421534 , fax. 41 3421834
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  Aleja IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421534, fax. 41 3421834
  REGON: 00051426500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa : Część I: - Zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 23 szt. - Notebooków z oprogramowaniem - 2 szt. Część II: - Notebooków z oprogramowaniem - 16 szt. - Notebooków z oprogramowaniem - 2 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kielce.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach