Przetargi.pl
Dostawa - obejmująca druk - materiałów informacyjnych w postaci ulotki i plakatu nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-561 Kielce, ul. Witosa 86
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3641600 , fax. 041 3641666
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
  ul. Witosa 86 86
  25-561 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3641600, fax. 041 3641666
  REGON: 29234674600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wup.kielce.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu województwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa - obejmująca druk - materiałów informacyjnych w postaci ulotki i plakatu nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa - obejmująca druk - materiałów informacyjnych w postaci ulotki i plakatu nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z poniższym zestawieniem. 1. Ulotka informacyjna nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego - liczba egzemplarzy 10 000 szt.; 2. Plakat informacyjny nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego - liczba egzemplarzy 1 000 szt. Zamawiający udostępni wykonawcy treść i grafikę ulotek w plikach PDF, niezwłocznie po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Rozdziale II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wup.kielce.pl/bip2/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach