Przetargi.pl
Budowa obiektu inżynierskiego (mostu) w m. Nadrożno w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolski

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.poznan.pl/; http://bip.zdp.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektu inżynierskiego (mostu) w m. Nadrożno w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa obiektu inżynierskiego (mostu)w m. Nadrożno w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolski. 2. Charakterystyka istniejącego mostu: Istniejący obiekt mostowy zlokalizowany jest na terenie gminy Pobiedziska, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Teren w pobliżu obiektu ma charakter rolniczy. Obiekt położony jest w ciągu drogi powiatowej nr 2408P. Podstawową funkcją obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego ponad korytem rzeki Główna. Konstrukcję nośną istniejącego mostu stanowi jedno przęsło w schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Przęsło wykonano w formie żelbetowej płyty pomostu zespolonej z żelbetowymi, prefabrykowanymi dźwigarami głównymi. Rozpiętość teoretyczna obiektu wynosi ~10,0m, natomiast rozpiętość w świetle ścian przyczółków ~9,5m. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia oraz obustronne kapy gzymsowe. Po obu stronach jezdni znajdują się barieroporęcze ochronne, zakotwione w żelbetowych belkach podporęczowych. Całkowita szerokość obiektu wynosi ~7,6m. Kąt skrzyżowania osi obiektu z osią cieku wynosi ~90°. Skrajne podpory obiektu stanowią masywne, monolityczne, żelbetowe przyczółki ze skrzydłami. Uformowane przy skrzydłach stożki skarpowe umocnione są trylinką. 3. Charakterystyka ogólna projektowanego obiektu Planowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Nadrożno w gminie Pobiedziska w ciągu drogi powiatowej 2408P nad rzeką Główną. Projektuje się wykonanie 1-przęsłowego obiektu o konstrukcji sklepionej z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Projektuje się posadowienie żelbetowych, łukowych elementów na monolitycznych fundamentach żelbetowych, wykonanych po uprzednim zabiciu stalowych ścianek szczelnych, zabezpieczających wykop przed napływem wody. Fundamenty wykonane zostaną po wcześniejszym wykonaniu korków betonowych gr. 80cm. Projektuje się zaizolowanie oraz obsypanie konstrukcji żelbetowej zasypką inżynierską, piaskowo-żwirową, zagęszczoną do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. Obiekt na wlocie i wylocie zakończony zostanie pionowymi ścianami czołowymi w formie żelbetowych konstrukcji monolitycznych, zwieńczonych deskami gzymsowymi z polimerobetonu, o wysokości h=50cm, w kolorze RAL 6010. Ponad obiektem zlokalizowana zostanie jezdnia szerokości 6,6m oraz jednostronna ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokości 3,9m. Całkowita szerokość korony drogi ponad obiektem wyniesie 13,8m. Przewiduje się system odwodnienia, w którym wody opadowe z nawierzchni odprowadzone zostaną do studni wpustowych, osadzonych w nasypie drogowym, a następnie przykanalikami na skarpy i dalej do rowów przydrożnych w kierunku koryta cieku. Projektuje się przebudowę drogi na dojazdach do obiektu na odcinku o całkowitej długości 136,0m. Koryto rzeki pod konstrukcją żelbetową oraz około 10m przed wlotem i wylotem projektuje się umocnić narzutem kamiennym frakcji 10-20cm, grubości 30cm na dnie oraz betonowymi płytami ażurowymi na skarpach. Obiekt został zaprojektowany na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030. 4. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje m. in.: 1) wykonanie inwentaryzacji istniejącego układu drogowego, obiektu, koryta cieku; 2) wykonanie zabezpieczeń herpetologicznych; 3) wycinkę drzew; 4) budowę drogi tymczasowej wraz z tymczasowym obiektem inżynierskim; 5) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; 6) wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego mostu; 7) wytyczenie głównych osi obiektu i punktów charakterystycznych poszczególnych fundamentów; 8) wykonanie ręcznych odkrywek i przekopów kontrolnych dla potwierdzenia i dokładnego zlokalizowania ewentualnych sieci uzbrojenia; 9) zabicie ścianek szczelnych; 10) wykonanie ewentualnego wzmocnienia podłoża gruntowego oraz korków betonowych; 11) wykonanie fundamentów; 12) montaż prefabrykowanych ustrojów nośnych; 13) wykonanie żelbetowych ścian czołowych; 14) wykonanie izolacji obiektu; 15) wykonanie zasypek; 16) wykonanie odwodnienia obiektu i drogi; 17) montaż znaków wysokościowych; 18) roboty drogowe na odcinku przebudowywanego mostu; 19) roboty przyobiektowe; 20) regulacja koryta rzeki ; 21) wykonanie wyposażenia obiektu; 22) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 23) powierzchniowe zabezpieczenie obiektu; 24) przywrócenie stałej organizacji ruchu; 25) rozbiórkę drogi tymczasowej wraz z tymczasowym obiektem inżynierskim; 26) rekultywację i uporządkowanie terenu. 5. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały określone w niniejszej SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB (zał. 10 do SIWZ), przedmiarze robót (zał. 11 do SIWZ), uzgodnieniach (zał. 12 do SIWZ) oraz w projekcie wykonawczym (zał. 13 do SIWZ). W dokumentacji technicznej przedstawiono schematyczne rozwiązanie przykładowego mostu tymczasowego. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę konstrukcji odrębnej od przedstawionej w dokumentacji projektowej, jednak spełniającej parametry zawarte w decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym nr PO.ZUZ.4.421.467.2018.MF z dnia 17.09.2018r. oraz w projekcie budowlanym (zał. 14 do SIWZ), stanowiącym załącznik do decyzji ZRID, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządcy Cieku, Projektanta i Zamawiającego. 6. Inne postanowienia. 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu udostępnionym przez Zamawiającego (zał. 15 do SIWZ) i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, b) zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych, znajdujących się w pasie drogowym, zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami, zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, c) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy, d) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. 2) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, tj.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 7. Zaleca się by oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca, złożył wraz z ofertą, nie łącząc trwale z ofertą, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania oferty. W innym przypadku dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania z dopiskiem „wadium”, w siedzibie Zamawiającego, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa obiektu inżynierskiego (mostu) w m. Nadrożno w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolski. Oznaczenie sprawy: ZDP.WO.261.2.12/19.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do SIWZ , kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik 2 do SIWZ, będący nierozłącznym elementem formularza ofertowego, zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 5 do SIWZ, jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 12 SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach