Przetargi.pl
Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. ładowaczem czołowym, zamiatarką , kosiarką i posypywarką dla Obwodu Drogowego w Biskupicach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. ładowaczem czołowym, zamiatarką , kosiarką i posypywarką dla Obwodu Drogowego w Biskupicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. ładowaczem czołowym, zamiatarką , kosiarką i posypywarką dla Obwodu Drogowego w Biskupicach. 2. Wymagania jakie musi spełniać oferowany ciągnik: Fabrycznie nowy dopuszcza się rok 2018 , homologacja Moc silnika od 45 do 50 Km Pojemność silnika 1,5-1,8 ltr Układ napędowy – napęd 4 x 4 z blokadą tylnego mostu Przekładnia hydrauliczna sterowana dwoma pedałami do jazdy przód -tył Prędkość max 30km/h, Tempomat Przekładnia z możliwością ustawiania stopnia przyspieszenia i hamowania pojazdu Zintegrowany joystick do sterowania wszystkimi gniazdami hydrauliki zewnętrznej Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie Błotniki przednie skrętne Szerokość ciągnika obrys zewnętrzny max. do 1360 mm Zbiornik paliwa o pojemności 45-55 ltr. Układ hydrauliczny zewnętrzny (4 gniazda +1 wolnego spływu wyprowadzone z tyłu ciągnika ) Układ hydrauliczny zewnętrzny(2 gniazda wyprowadzone przy przednim TUZ) Podnośnik tylny wyposażony w haki CBM kat 2 udźwig min 1100kg Podnośnik przedni TUZ o udźwigu min 400kg Masa własna z kabina i ładowaczem max 2100kg Prędkość tylnego WOM 540 obr/min Środkowy wałek WOM Hamulce tarczowe mokre Zdolność uciągu min 3500kg Zaczep tylny transportowy dolny i górny Kabina ochronna montowana fabrycznie z radiem i klimatyzacją Klimatyzacja manualna, ogrzewanie Oświetlenie robocze, lampa ostrzegawcza (kogut) Koła z oponami do trawy, radialne, 2 pozycyjne ŁADOWACZ CZOŁOWY do wyżej wymienionego ciągnika: Fabrycznie nowy dopuszcza się rok 2018 Przystosowany do wyżej wymienionego ciągnika Udźwig na sworzniach obrotu 650-1000kg Max wysokość unoszenia min 2400mm System szybkiego montażu i demontażu ładowacza System mocowania przyrządów – euro ramka Łyżka o szerokości od 1,4 do 1,6m Osłona maski oraz silnika Wskaźnik poziomu łyżki ładowacza KOSIARKA do wyżej wymienionego ciągnika: : SZEROKOŚĆ KOSZENIA MIN 145cm max 160 cm TYLNO –BOCZNA STEROWANA HYDRAULICZNIE Możliwość koszenia powierzchni o nachyleniu 90 stopni w górę i 65 stopni w dół Waga max do 300kg Kosiarka jest mocowana na 3-punktowym zawieszeniu Wałek WOM ZAMIATARKA do wyżej wymienionego ciągnika: Układ zawieszenie na przednim ładowaczu Napęd hydrauliczny przystosowany do wyżej wymienionego ciągnika Hydrauliczne opróżnianie kosza Koła podporowe z regulacją wysokości zamiatania Ustawianie kąta zamiatania Szerokość robocza od 140cm do 150 cm Zraszacz zasilany 12V , zbiornik do zraszacza zamontowany na tylnym TUZ pojemność od 200 do 300ltr System pływania umożliwiający niezależną pracę zamiatarki z pojazdem napędowym Szczota metal+ polipropylen POSYPYWARKA do wyżej wymienionego ciągnika: Ładowność min 500kg max. 600kg zbiornik z tworzywa sztucznego Przystawka komunalna do posypywania chodników Napęd taśmy i talerza z WOM ciągnika Plandeka zbiornika Mocowanie na 3-punktowym zawieszeniu tuz Wałek odbioru mocy przystosowany do wyżej wymienionego ciągnika 3.Wymagania gwarancyjne i serwisowe: 1) Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim. 2) Przewidywany czas pracy ciągnika w ciągu roku od 700 do 1400 mth. 3) Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. Głównie sprzątanie chodników ,koszenie poboczy, rozładunek materiałów budowlanych na drogach i w magazynach OD, zimowe utrzymanie dróg. Ciągnik nie jest przeznaczony do użytkowania komercyjnego i prac rolniczych. 4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik wraz z osprzętem, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika . W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca. 5) Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych. 6) Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne. 7) Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia. 8) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy. 9) Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca. 10) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego. 11) Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowych serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z pojazdem. 12) Przebiegi między obsługowe nie mogą być krótsze, niż co 200 mth lub nie mniejsze, niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach). 13) Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia urządzenia GPS na koszt zamawiającego. Ciągnik musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła). Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu wraz z ładowaczem. Czas trwania szkolenia – co najmniej 5 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, tj.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 7. Zaleca się by oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca, złożył wraz z ofertą, nie łącząc trwale z ofertą, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania oferty. W innym przypadku dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania z dopiskiem „wadium”, w siedzibie Zamawiającego, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. ładowaczem czołowym , zamiatarką , kosiarką i posypywarką dla Obwodu Drogowego w Biskupicach” . Oznaczenie sprawy: ZDP.WO.261.2.11/19.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ , Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach