Przetargi.pl
Wykonanie izolacji pionowej wraz z pracami towarzyszącymi ścian fundamentowych elewacji północnej budynku UMP cz. "A" przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji pionowej wraz z pracami towarzyszącymi ścian fundamentowych elewacji północnej budynku UMP cz. "A" przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miejsce wykonania zamówienia: Poznań, pl. Kolegiacki 17 (ściana północna budynku Urzędu Miasta Poznania). Wykonanie izolacji pionowej przeciw-wodnej typu średniego, ścian fundamentowych budynku od strony Placu Kolegiackiego wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi ujętymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze. I. Zakres przedmiotu umowy obejmuje także roboty towarzyszące w tym: a) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, dróg, nieruchomości, urządzeń czy obiektów sąsiadujących, które Wykonawca naruszył w celu realizacji przedmiotu umowy; b) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną i ze sprawozdaniem z prac konserwatorskich w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (elektroniczny nośnik danych - 2 egzemplarze); c) Wykonawca zobligowany jest do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwanym dalej BIOZ), i do dostarczenia Zamawiającemu wraz z oświadczeniem o jego sporządzeniu, przed rozpoczęciem robót budowanych, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. d) Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia osobę z uprawnieniami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z udokumentowaną, wymaganą praktyką prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych - do pełnienia funkcji Kierownika Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. e) Wykonawca wystąpi i uzyska oraz poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz sporządzi niezbędny w tym celu projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. II. Informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. III. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu terminowego realizacji umowy, który stanowił będzie załącznik do umowy. W przypadku nie przedłożenia harmonogramu terminowego realizacji umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych. IV. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i decyzji obejmującej: a) Projekt budowlany (pozwolenie na budowę: Decyzja nr 2355/2018 z dnia 23.10.2018 r.); b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; c) Pozwolenie nr 889/2018 z dnia 28.09.2018 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; d) Pozwolenie nr 1054/2018 z dnia 19.11.2018 r. na prowadzenie badań archeologicznych. V. Świadczenie usług konserwacji i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu i konserwacji w okresie gwarancji i rękojmi dla wykonanych elementów. VI. Parametry równoważne: Wszelkie nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań. Takie materiały i urządzenia można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych producentów. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej, w tym równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne spełniają co najmniej wymagania wymienione w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w dokumentacji projektowej wskazuje się znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: - europejskie aprobaty techniczne; - wspólne specyfikacje techniczne; - normy międzynarodowe; - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: - Polskie Normy; - polskie aprobaty techniczne; - polskie specyfikacje techniczne. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) roboty rozbiórkowe; 2) odtworzenie nawierzchni; 3) roboty ziemne; 4) rozbiórkowe i odtworzeniowe schodów (wejście główne); 5) prace izolacyjne. Sposób dokumentowania zatrudnienia: Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowę o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: § 5 ust. 14 wzoru umowy: W przypadku nieprzedłożenia we wskazanym przez Zamawiającego terminie oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowę o pracę przez Wykonawcę/Podwykonawcę pracowników, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: -w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 91 1020 4027 0000 1502 1262 0672 -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 3. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie składania ofert. 4. Wadium w formach niepieniężnych składa się do wyznaczonego terminu składania ofert w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, (pok. 152 - sekretariat), Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Przyjęcie dokumentu nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczeń musi obejmować cały okres związania ofertą. Koniecznym jest, aby gwarancja/poręczenie zawierały w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium oraz obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, tj.: zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej oraz zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Klauzula zabroniona w przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych: Gwarancja/poręczenie nie może zawierać w swojej treści niniejszego zapisu: „Gwarancja/poręczenie wygasa w przypadku gdy oryginał gwarancji/poręczenia zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu obowiązywania gwarancji/poręczenia” - za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w ust 46 ust. 1-2 oraz 4 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składające się na ofertę: - wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; oraz inne, wymagane przez Zamawiającego dokumenty składane wraz z ofertą: - Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia Pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. -Kosztorysy ofertowe należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD w formacie ath (lub innym edytowalnym) oraz w PDF.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach