Przetargi.pl
PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. GOŁĘŻYCKIEJ

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618842010 , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2021-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. GOŁĘŻYCKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowanych polegających na przebudowie / remoncie wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej w Poznaniu. Wykonanie ma na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, w szczególności przywrócenie pierwotnej nośności wiaduktu. Obiekt podlegający przebudowie / remontowi zlokalizowany jest w ciągu ul. Gołężyckiej, nad zelektryfikowanymi liniami kolejowymi nr 272 i 352. Podstawową funkcją obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego ponad torami PKP. Planowane przedsięwzięcie jest krokiem ku poprawie warunków ruchu, komfortu i bezpieczeństwa w obrębie wiaduktu. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się w szczególności: • rozbiórkę elementów wyposażenia (balustrady, osłony przeciwporażeniowe, nawierzchni na obiekcie), • przełożenie kanału technologicznego na tymczasową lokalizację oraz ponowny montaż w docelowej lokalizacji, • wymianę płyty pomostowej wraz z elementami konstrukcji stalowej, • oczyszczenie strumieniowo-ścierne podpór, • remont podpór skrajnych i pośrednich obiektu, • wymianę łożysk stalowych na podporach skrajnych i pośrednich, • wykonanie izolacji płyty pomostowej – papa termozgrzewalna, • przygotowanie systemu odwodnienia wiaduktu (drenaże, sączki, wpusty „zaślepione”, kolektory zbiorcze, itp.), • ułożenie krawężników kamiennych, • montaż prefabrykowanych desek gzymsowych, • montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych, • wykonanie kap chodnikowych, • wykonanie nawierzchni jezdni, • wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, • wykonanie elementów wyposażenia: montaż barieroporęczy i osłon przeciwporażeniowych, • wykonanie uszynienia elementów stalowych, • wykonanie płyty przejściowej, • odtworzenie umocnienia skarpy w przęśle nr 1 i 4 (z warstwy betonu lub kostki wibroprasowanej), • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Całość przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację usług / dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załącznikach nr 2-3-4 do SIWZ (obejmujących w szczególności: dokumentację projektową, STWIORB, przedmiary robót)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach