Przetargi.pl
„Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu” z podziałem na 7 części zamówienia”,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-763 Poznań, Siemiradzkiego 5a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
  Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 017511575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu” z podziałem na 7 części zamówienia”,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – obejmuje bieżące utrzymanie w Rejonie Chodzież,Część 2 – obejmuje bieżące utrzymanie w Rejonie Gnieźnie,Część 3 – obejmuje bieżące utrzymanie w Rejonie Kalisz,Część 4 – obejmuje bieżące utrzymanie w Rejonie Kępno,Część 5 – obejmuje bieżące utrzymanie w Rejonie Konin,Część 6 – obejmuje bieżące utrzymanie w Rejonie Nowy Tomyśl,Część 7 – obejmuje bieżące utrzymanie w Rejonie Środa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:Część 1 – 18 000 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy).Część 2 – 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).Część 3 – 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).Część 4 – 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).Część 3 – 32 000 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące).Część 4 – 22 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące).Część 7 – 24 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) Średni roczny przychód w ciągu 5 ubiegłych lat wynoszącego: 600 000 netto dla każdej z części zamówienia. Składając ofertę na większą liczbę zadań niż jedno, kryterium musi być spełnione jako krotność 600 000 zł.b) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 300 000 zł dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę. Składając ofertę na większą liczbę zadań niż jedno, kryterium musi być spełnione jako krotność 300 000 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:1. Wykonawca musi wykazać, że zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1, 2 lub 3 zadania remontowe lub roboty remontowe lub zadania polegające na budowie lub przebudowie obiektów mostowych wykonywanych na drogach klasy G i wyższych, wykonanych za łączną minimalną kwotę:a) dla części I – Rejon w Chodzieży – 340 000 zł netto,b) dla części II – Rejon w Gnieźnie – 460 000 zł netto,c) dla części III – Rejon w Kaliszu – 370 000 zł netto,d) dla części IV – Rejon w Kępnie – 560 000 zł netto,e) dla części V – Rejon w Koninie – 600 000 zł netto,f) dla części VI – Rejon w Nowym Tomyślu – 410 000 zł netto,g) dla części VII – Rejon w Środzie Wielkopolskiej – 450 000 zł netto.Zadania te muszą zawierać co najmniej poniższe asortymenty robót:a) wykonanie antykorozji stali;b) wykonanie antykorozji betonu;c) wykonanie nawierzchnio – izolacji z żywic syntetycznych;d) naprawy betonu.Wymóg powyższy musi być spełniony oddzielnie dla każdej z części od „a)” do „g)”, na które zostanie złożona oferta.Nie można przedłożyć tych samych referencji dla poszczególnych części od „a)” do „g)”.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymóg posiadania doświadczenia musi być spełniony minimum przez jednego z wykonawców.b) dotyczącej osób:Kierownik utrzymania – 1 osobaKierownik Utrzymania musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami mostowymi bez ograniczeń z udokumentowanym, co najmniej 3 - letnim doświadczeniem /od uzyskania uprawnień/ na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru.Kierujący ruchem – 3 osobyKierujący ruchem musza posiadać aktualne szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach