Przetargi.pl
Budowa komunikacji i infrastruktury dla planowanej budowy zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Dąbrówki w Świebodzicach - II etap - budowa oświetlenia przy ul. G.A. Fieldorfa i G.W. Andersa

Gmina Świebodzice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6669543 , fax. 074 6669509
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzice
  ul. Rynek 1 1
  58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6669543, fax. 074 6669509
  REGON: 89071833700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa komunikacji i infrastruktury dla planowanej budowy zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Dąbrówki w Świebodzicach - II etap - budowa oświetlenia przy ul. G.A. Fieldorfa i G.W. Andersa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. G.A. Fieldorfa i ul. G.W. Andersa w Świebodzicach, na podstawie dokumentacji projektowej pn. Budowa komunikacji i infrastruktury dla planowanej budowy zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Dąbrówki w Świebodzicach, opracowanej przez VIA ROMANA drogi - projektowanie, nadzory Roman Konieczny z siedzibą w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 153 F, zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa, w zakresie I fazy realizacji części elektrycznej tj.: a) budowę linii kablowej nN w pełnym zakresie, z uwzględnieniem zapasu kabla w celu podłączenia lamp, nie będących przedmiotem zamówienia na obecnym etapie realizacji zadania, b) zabudowę fundamentów i słupów do lamp oznaczonych symbolami PO1, PO3, PO6, PO7, PO18 ( 5 szt. lamp), c) montaż i podłączenie opraw oświetleniowych, d) podłączenie kabli w słupach, e) wyłączenie odcinka kabla pomiędzy lampami oznaczonymi symbolami PO/EN i P1, f) wykonanie badań, sprawdzeń i pomiarów sieci, UWAGA: ZAMÓWIENIE NIE OBEJMUJE PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZK + SO, KTÓRY STANOWI ROZWIĄZANIE PERSPEKTYWICZNE oraz: 2) organizację terenu budowy, 3) pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczanie obiektów w terenie, 4) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (z zestawieniem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego), 6) wykonanie operatu kolaudacyjnego, w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 7) uzyskanie w imieniu inwestora, pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy). 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania i posługiwania się aktualnymi drukami, które stanowią załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiebodzice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach