Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem

Gmina Wojcieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-550 Wojcieszów, ul. Pocztowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7512230, 7512373 , fax. 075 7512280
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojcieszów
  ul. Pocztowa 1 1
  59-550 Wojcieszów, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7512230, 7512373, fax. 075 7512280
  REGON: 39076719100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojcieszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem do budynku kotłowni miejskiej przy ul. Górniczej 19 w Wojcieszowie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Olej opałowy lekki- 28 000,00 litrów Parametry przedmiotu zamówienia: Ciężar właściwy (g/ccm) max 0,86 Lepkość kinematyczna w temp 20*C (mm2/s) do 6,0 Temperatura zapłonu (*C) min 56 Zawartość siarki (%) do 0,2 Wartość opałowa (tys.kJ/kg) 42,6 - 44,5 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Całość dostawy nie przekroczy ilości 28 000 litrów. W cenie ofertowej należy wkalkulować dowóz oraz czas oczekiwania na rozładunek. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się miejscu z warunkami dojazdu i zrzutu oleju, aby zapewnić terminowość dostaw niezależnie od warunków atmosferycznych. Do każdej dostawy Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości paliwa. W formularzu ofertowym Wykonawca winien oprócz ceny za całość dostawy wpisać stałą procentową wielkość marży albo opustu (ze znakiem ujemnym), jaką doliczy w trakcie realizacji dostaw do ceny oleju publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu zamówienia dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wojcieszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach