Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu telefonii IP w ramach pierwszego wyposażenia w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, ul Podwale 31-33
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 340 38 00 , fax. (071) 782 41 71
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul Podwale 31-33 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 340 38 00, fax. (071) 782 41 71
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu telefonii IP w ramach pierwszego wyposażenia w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę urządzeń do systemu telefonii IP i rejestratora korespondencji telefonicznej i radiowej stanowiących wyposażenie dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie, - konfigurację i uruchomienie urządzeń w tymczasowej lokalizacji znajdującej się w siedzibie Zamawiającego, - dołączenie urządzeń do sieci OST112, - dostawę pakietów serwisowych dla zaoferowanego sprzętu, - przeprowadzenie testów, - przeprowadzenie warsztatów technicznych dla administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi i konfiguracji dostarczonych urządzeń. 1.2. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń, a także szczegółowy opis czynności do wykonania w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostały opisane w załączniku nr 1.1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324290006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 12 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach