Przetargi.pl
Budowa kompleksu boisk sportowo - rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Urząd Miejski w Sokółce ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7110919 , fax. 085 7110911
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sokółce
  Plac Kościuszki 1 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 085 7110919, fax. 085 7110911
  REGON: 00052335300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu boisk sportowo - rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce, na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1229/1, 16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Budowę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad: 1)udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej o powierzchni nie mniejszej niż projektowana każde, 2)potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) udokumentują spełnienie warunków jakościowych zastosowanej nawierzchni boisk z trawy syntetycznej. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy (wzór załącznik nr 9), b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, c) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (wzór załącznik Nr 6), d) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (wzór załącznik Nr 7), e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualne zaświadczenia: właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz skaldem na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym kierownika budowy (wzór załącznik Nr 8) wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby, h) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej o powierzchni nie mniejszej niż projektowana każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4, i) sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności (np. na podstawie PIT-u) za okres ubiegłego roku obrotowego (2008r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, j) potwierdzenie wniesienia wadium. W/w dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dodatkowo, w celu potwierdzenia spełnienia warunków jakościowych zastosowanych materiałów nawierzchni boisk określonych w dokumentacji projektowej (potwierdzenie, że roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty, oświadczenia i próbki: Trawa piłkarska o parametrach minimalnych podanych w dokumentacji technicznej: nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem (w oryginale) wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym przedmiotowego zadania (dołączyć autoryzację producenta dla wykonawcy), spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie i specyfikacjach technicznych należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobatą lub Rekomendacją Techniczną ITB lub równorzędnym) oraz kartą techniczną wystawioną i potwierdzoną przez producenta - w oryginale (dołączyć określone dokumenty), nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny (dołączyć atest), wypełnienie z granulatu gumowego powinno posiadać aktualny atest higieniczny (dołączyć atest), gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zostać potwierdzona przez producenta nawierzchni (odpowiednim dokumentem w oryginale) i dotyczyć przedmiotowego zadania (dołączyć gwarancję), dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni w należy dołączyć próbkę nawierzchni w formacie min. 25x15cm z metryką określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej nawierzchni (dołączyć próbkę), oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf do poziomu minimum 1 Star (dla obiektów treningowych i ogólnodostępnych) co powinno zostać potwierdzone stosownym certyfikatem dla obiektu wyposażonego w oferowaną nawierzchnię. Za posiadanie certyfikatu minimum 1 Star wykonawca otrzyma 20 pkt czy obliczaniu oceny punktowej (dołączyć oświadczenie i certyfikat). Trawa syntetyczna na boisku wielofunkcyjnym: nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania (dołączyć autoryzację producenta dla wykonawcy), spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie i specyfikacjach technicznych należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobatą lub Rekomendacją Techniczną ITB lub równorzędnym) oraz kartą techniczną wystawioną i potwierdzoną przez producenta - w oryginale (dołączyć wymagane dokumenty), gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zostać potwierdzona przez producenta nawierzchni (odpowiednim dokumentem w oryginale) i dotyczyć przedmiotowego zadania (dołączyć gwarancję), nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu potwierdzoną za zgodność (dołączyć atest), dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni w należy dołączyć próbkę nawierzchni w formacie min. 25x15cm z metryką określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej nawierzchni (dołączyć próbkę). Trawa syntetyczna na kort tenisowy: nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania (dołączyć autoryzację producenta dla wykonawcy), spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie i specyfikacjach technicznych należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobatą lub Rekomendacją Techniczną ITB lub równorzędnym) oraz kartą techniczną wystawioną i potwierdzoną przez producenta - w oryginale (dołączyć wymagane dokumenty), nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny (dołączyć atest), gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zostać potwierdzona przez producenta nawierzchni (odpowiednim dokumentem w oryginale) i dotyczyć przedmiotowego zadania (dołączyć gwarancję), wykazanie, że nawierzchnia posiada aktualny certyfikat ITF (Międzynarodowej Federacji Tenisa) (dołączyć certyfikat), dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni w należy dołączyć próbkę nawierzchni w formacie min. 25x15cm z metryką określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej nawierzchni (dołączyć próbkę).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość nawierzchni boiska piłkarskiego - sztuczna trawa - za posiadanie certyfikatu minimum FIFA 1 Star
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sokolka.pl/przetargi.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach