Przetargi.pl
Modernizacja boiska sportowego w Sokołach

Gmina Sokoły ogłasza przetarg

 • Adres: 18-218 Sokoły, Rynek Mickiewicza 10
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 4763010 w. 328 , fax. 0-86 4763012
 • Data zamieszczenia: 2015-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokoły
  Rynek Mickiewicza 10 10
  18-218 Sokoły, woj. podlaskie
  tel. 0-86 4763010 w. 328, fax. 0-86 4763012
  REGON: 45067022600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugsokoly.bip.podlaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja boiska sportowego w Sokołach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska sportowego polegająca na wymianie nawierzchni istniejącej na poliuretanową oraz budowę ogrodzenia - piłkochwytu wokół boiska wraz z budowa chodnika - dojścia do boiska. W miejscu istniejącego boiska asfaltowego planuje się boisko wielofunkcyjne: boisko do piłki ręcznej, nożnej i tenisa ziemnego o wymiarach boiska 22,00 m x 44,00 m. Dla boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano wymianę istniejącej nawierzchni na nawierzchnię sportową poliuretanową (warstwa nośna z gumy i ścieralna) grubość 15 mm w wybranym systemie. 2.W ramach projektu należy wykonać: - remont boiska asfaltowego, - obrzeża wokół boiska, odwodnienie liniowe, - ogrodzenie, - elementy wyposażenia boisk, - remont i dodatkowy chodnik, - uporządkowanie zieleni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - dokumentacja techniczna (ETAP I); - przedmiar robót; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) do dnia 17.07.2015 roku do godziny 9:45. Na przelewie lub innym dokumencie wadium powinien być umieszczony tytuł: Wadium na przetarg pn. Modernizacja boiska sportowego w Sokołach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zadania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugsokoly.bip.podlaskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach