Przetargi.pl
Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dobrzyniewie Dużym

Gmina Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg

 • Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7428155 , fax. 85 7197147
 • Data zamieszczenia: 2015-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzyniewo Duże
  ul. Białostocka 25 25
  16-002 Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie
  tel. 85 7428155, fax. 85 7197147
  REGON: 05065925000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dobrzyniewie Dużym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dobrzyniewie Dużym. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni boiska asfaltowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi. 2. Na wykonane nawierzchnie poliuretanowe Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji. 3. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w: a. Opisie robót budowlanych stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, b. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ, c. Przedmiarze robót budowlanych stanowiącym Załączniki nr 10 do SIWZ. 5. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Wybrany oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, spełniający wymagania określone w Rozdz. XII SIWZ. 7. Zaleca się, aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin boiska celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach