Przetargi.pl
Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy szkołach podstawowych w Łasze , Lemanie, Ksebkach i Ptakach.

Gmina Turośl ogłasza przetarg

 • Adres: 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2786267 , fax. 0-86 278 61 49
 • Data zamieszczenia: 2016-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turośl
  ul. Jana Pawła II 49 49
  18-525 Turośl, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2786267, fax. 0-86 278 61 49
  REGON: 45066989000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy szkołach podstawowych w Łasze , Lemanie, Ksebkach i Ptakach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy szkołach podstawowych w Łasze , Lemanie, Ksebkach i Ptakach. Zakres przedmiotu zamówienia: Etap I 1) Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Łasze o wymiarach 44 mx 22 m z bramkami 2m x 5 m, piłkochwytami oraz skocznią do skoku w dal , 2)Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Lemanie o wymiarach 62m x 30 m z bramkami 2m x 5 m, piłko chwytami oraz skocznią do skoku w dal, 3) Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Ksebkach o wymiarach 44 m x 22 m z bramkami 2m x 5 m, piłkochwytami oraz skocznią w dal. Etap II 1)Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ptakach o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50 m x 30 m z ogrodzeniem, piłkochwytami, pola gry do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego z niezbędnym do gier wyposażeniem . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót dla każdego boiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.turosl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach