Przetargi.pl
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Łomży

Miasto Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, pl. Stary Rynek 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2156711 , fax. 086 2156706
 • Data zamieszczenia: 2015-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łomża
  pl. Stary Rynek 14 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2156711, fax. 086 2156706
  REGON: 00052513900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boisk wielofunkcyjnych w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na części i Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Poszczególne szkoły stanowią odrębne części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia lub na jedną część Na wykonanie każdej części zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem boisk wielofunkcyjnych: Część I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży - roboty ziemne, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, rzutnia kulą, wyposażenie, piłkochwyty, ciągi piesze, ławki parkowe, kosze na śmieci, zieleń. Należy zwrócić uwagę na uwzględnione obniżenie rzędnej chodnika pomiędzy placem manewrowym a boiskiem wielofunkcyjnym. Część II - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży - roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, kort do tenisa ziemnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej , wyposażenie, oświetlenie, ogrodzenie, piłkochwyty, ciągi piesze i jezdne, ławki parkowe, kosze na śmieci, zieleń. W zakres robót związanych z oświetleniem wchodzi: Wykonanie zasilania rozdzielni oświetleniowej NN. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego. Budowa oświetlenia kortu oświetleniowego. Wykonanie i montaż rozdzielni oświetleniowej RO. Budowa oświetlenia terenu w ciągach: - RO- słup nr 20 do słupa nr 27- 8 punktów świetlnych - RO-słup nr 11 do słupa nr 19 -9 punktów świetlnych Inwestor dopuszcza zastosowanie do budowy oświetlenia kabla YAKY 4x 35 mm2 + bednarka ocynkowana FeZn 4 x 25 mm. We wnękach słupowych inwestor sugeruje zastosowanie złączy IZK z wkładkami zabezpieczeniowymi zamiast tabliczek rozgałęźno-zabezpieczeniowych. Sterowanie załączania ciągów pieszych należy wykonać jako przełączanie na załączanie ręczne i automatyczne poprzez zaprogramowany zegar astronomiczny. Dla każdej z w/w części Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 11 do SIWZ. Ponadto należy przewidzieć wykonanie następujących robót: 1. Część I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży: - odnowienie powłoki malarskiej ażurowej balustrady z płaskownika. Wys. balustrady: 0,6 m - 158 mb, - regulacja dwóch wpustów deszczowych w obszarze ciągów pieszych, - wymiana jednego wpustu deszczowego, - rozbiórka czapy betonowej na istniejących murkach oporowych. Wymiary czapy: 5x40cm - 158 mb, - odtworzenie czapy na istniejących murkach oporowych z wykonaniem kapinosów - beton C16/20, - naprawa i wyrównanie warstwy licowej murków oporowych z wykonaniem okładziny z siatki na kleju oraz położeniem wyprawy baranek 1,5 mm w kolorze szarym: 100 m2 - wykonanie schodów o szerokości 2,0 m na skarpie pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a rzutnią kulą z kostki polbruk gr 6cm w obrzeżach betonowych (różnica poziomów 0,5m) . Wysokość stopnia 15 - 17,5 cm. 2. Część II - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży: - demontaż i utylizacja obrzeży betonowych w obszarze boiska: 380 mb, - demontaż płyt betonowych w obszarze projektowanego ciągu jezdnego, - demontaż opaski betonowej przy sali gimnastycznej, wykonanie nowej z kostki polbruk gr 6 cm w obrzeżach - 30 m2 Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: Dla części I Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 - 10 000,00 złotych Dla części II Budowa boiska przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - 20 000,00 złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1170
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach