Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo – 2/19

Gmina Szczaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 66-225 Szczaniec, Herbowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 410 379, , fax. 683 410 379
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczaniec
  Herbowa 30
  66-225 Szczaniec, woj. lubuskie
  tel. 683 410 379, , fax. 683 410 379
  REGON: 97077051100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczaniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo – 2/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo, na przedmiot zamówienia składa się: a) budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 110 m3/d, w technologii SBR, która składa się z obiektów technologicznych, lokalnej infrastruktury drogowej, technologicznej oraz elektroenergetycznej obsługującej projektowaną oczyszczalnię b) budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłoczonej z przyłączami (kanalizacja grawitacyjna) uzbrojonej w przepompownie przydomowe, w tym: - sieci kanalizacji sanitarnej – tłoczonej: • PE Ø40 – 2478,0 m, • PE Ø50 – 1543,0 m, • PE Ø63 – 2395,1 m, • PE Ø75 – 510,3 m, • przepompownie przydomowe jedno pompowe – 109 szt., • przepompownie przydomowe dwu pompowe – 4 szt.; - przyłącza kanalizacji sanitarnej – grawitacja: • PP Ø160 – 508,9 m, • studnie kanalizacyjne DN 1000 – 7 szt., • studnie kanalizacyjne DN 400 – 40 szt.; c) budowa przyłącza wodociągowego do projektowanej oczyszczalni: - PE Ø90 – 267,1 m, - studzienka wodomierzowa – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 PLN)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załączników Nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy. 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 5) Informacje o podwykonawcach wg załącznika nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach