Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski, ul. Lipowa, Akacjowa, Klonowa w Gminie Dopiewo”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 81 48 231 , fax. 61 89 42 032
 • Data zamieszczenia: 2021-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Wyzwolenia 15
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 81 48 231, fax. 61 89 42 032
  REGON: 63128638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukdopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski, ul. Lipowa, Akacjowa, Klonowa w Gminie Dopiewo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuskach zgodnie z poniższym zestawieniem: I. Lipowa 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 213,05 mb 2. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 5 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -6 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 6 szt. 5. Przyłącza DN 200 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki nr 332/2 i 346 tj. P322 i P335 – 2 szt. 6. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po całej szerokości drogi i rozszerzenie do 6m, zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni II. Akacjowa, Klonowa 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 252,84 mb 2. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 7 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -17 szt. 4. Przyłącza DN 200 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż w działce drogowej ze studni S212 -1 szt. 5. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 4 szt. 6. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm Adres inwestycji: Gołuski - ul. Lipowa działka nr 345 - ul. Akacjowa działka nr 181/14 - ul. Klonowa działka nr 181/21
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach