Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Orzechowa, Leszczynowa, Dębowa, Jesienna i Batorowska oraz sieci wodociągowej w Skórzewie ul. Orzechowa i Leszczynowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 81 48 231 , fax. 61 89 42 032
 • Data zamieszczenia: 2021-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Wyzwolenia 15
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 81 48 231, fax. 61 89 42 032
  REGON: 63128638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukdopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Orzechowa, Leszczynowa, Dębowa, Jesienna i Batorowska oraz sieci wodociągowej w Skórzewie ul. Orzechowa i Leszczynowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Orzechowa, Leszczynowa, Dębowa, Jesienna i Batorowska oraz sieci wodociągowej w Skórzewie ul. Orzechowa i Leszczynowa zgodnie z poniższym zestawieniem: A. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: I. Dębowa, Orzechowa, Leszczynowa 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 355,6 mb 2. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 250 – 10 mb 3. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 10 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -7 szt. 5. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 17 szt. 6. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm II. Batorowska, Jesienna 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 128,26 mb 2. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 4 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -4 szt. 4. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm 5. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Batorowskiej – schodkowo, warstwa ścieralna odtwarzana do połowy szerokości jezdni, kategoria ruchu KR3 B. Budowa sieci wodociągowej: 1. Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR 17 PN10 DN110*6,6 mm - 187,90 mb 2. Hydrant nadziemny DN80 - 2 szt. 3. Zasuwa kołnierzowa DN 100 z teleskopową obudową i skrzynką - 2 szt. 4. Zasuwa kołnierzowa DN 80 z teleskopową obudową i skrzynką - 2 szt. Adres inwestycji: Skórzewo działki nr 313/45, 326/14, 322/40, 322/26, 319/9, 318/24, 319/12, 315/19, 323/14, 322/37, 323/17, 326/17, 322/22, 322/23, 322/27, 74/1, 107/6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach