Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego w Opocznie

Gmina Opoczno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, Staromiejska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44/ 78 60 137 , , fax. 44/ 78 60 111
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opoczno
  Staromiejska 6
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44/ 78 60 137 , , fax. 44/ 78 60 111
  REGON: 59064837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opoczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego w Opocznie. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia i jego realizacji określa załącznik nr 1 – dokumentacja techniczna ( kosztorys ślepy, projekt budowlany, projekt stałej organizacji ruchu, SST drogowa ) oraz załącznik nr 5 projekt umowy, które stanowią integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Ponadto:Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: a) Aktualne na dzień składania oświadczenia wstępne - załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „nazwa wykonawcy/wykonawców, adres..” należy wpisać nazwę wykonawcy lub Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację. c) Zbiorcze zestawienie kosztów - załącznik nr 2a. d) Wypełnione i podpisane kosztorysy ofertowe zgodne z przedmiarem robót – załącznikiem nr 1 do SIWZ . Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie ( nie wypełnione pozycje przedmiaru przez wykonawcę) nie będą dodatkowo opłacane po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót. Zaleca się wypełnienie przez Wykonawców, kosztorysów ślepych scalonych w wersji przedstawionej przez Zamawiającego. e) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach