Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania antywirusowego dla jednostek organizacyjnych UŁ

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 128700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania antywirusowego dla jednostek organizacyjnych UŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania antywirusowego z trzyletnim abonamentem dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. 2. Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty. 4. Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych. 5. Pod pojęciem dostawa rozumie się przesłanie licencji oprogramowania antywirusowego wraz z jego nośnikami wskazanej w załączniku nr 1 do umowy jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Oprogramowanie będzie uaktualniane zgodnie z planem producenta oprogramowania. Baza wirusów uaktualniana będzie minimum raz w tygodniu. Wykonawca ponadto zapewni możliwość uaktualniania programu oraz bazy wirusów za pośrednictwem internetu poprzez udostępnienie loginu i hasła dostępu do serwera ftp bez dodatkowych opłat. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenia, których zakres i terminy zostały określone w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest zaoferowanie przedmiotu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ (Arkusz cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP Zamawiający żąda dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP następującego oświadczenia: a) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 229 z póź. zm.). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. c) Propozycja treści oświadczenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach