Przetargi.pl
Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Enterprise ON-PREM lub dostawa innego równoważnego oprogramowania antywirusowego

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 004308002
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Enterprise ON-PREM lub dostawa innego równoważnego oprogramowania antywirusowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (rozumiana również jako ”aktualizacja” oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite do wersji ESET PROTECT Enterprise ON-PREM) licencji oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Enterprise ON-PREM na 1200 stanowisk na okres 36 miesięcy wraz z aktualizacją konsoli administracyjnej oraz klientów do najnowszej dostępnej wersji oraz wdrożeniem rozwiązania XDR albo dostawa wraz z wdrożeniem równoważnego oprogramowania antywirusowego, spełniającego przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia wymagania (Załącznik nr 1 do SWZ), 2. Obecnie Zamawiający jest w posiadaniu oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite.3. Ilekroć w treści SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę licencji oprogramowania równoważnego na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ, w którym wskazano w sposób enumeratywny kryteria równoważności. 5. W przypadku oferowania równoważnego systemu antywirusowego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać (oświadczenie Wykonawcy zawarte w Formularzu ofertowym), że oferowane licencje oprogramowania równoważnego spełniają wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), w celu potwierdzenia równoważności funkcjonalności zaoferowanego rozwiązania z wymogami określonymi w OPZ.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.7. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.8. PODWYKONAWSTWO 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach