Przetargi.pl
„Transport, magazynowanie, montaż mebli miejskich w miejscach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska 175
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 364429563
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Transport, magazynowanie, montaż mebli miejskich w miejscach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przechowaniu/magazynowaniu dostarczonego materiału w postaci mebli miejskich oraz ich transport i montaż we wskazanych lokalizacjach – inwestycjach drogowych i kubaturowych, na terenie Miasta Łodzi. Ilości poszczególnych typów i rodzajów mebli miejskich objętych niniejszym zamówieniem została ujęta w opisie przedmiotu zamówienia. Zakres dotyczy wszystkich czynności mających na celu przechowanie i montaż nw. mebli miejskich:1) kosze uliczne, ilość 195 szt.;2) ławki uliczne, ilość 187 szt.;3) ławki peronowe, ilość 32 szt.;4) słupki przeszkodowe, ilość 155 szt.;5) barierki uliczne, ilość 69 szt.;6) gabloty typu „City Light”, ilość 12 szt.;7) słupy ogłoszeniowe; ilość 5 szt.;oraz8) skrzynki kwiatowe na barierki, ilość 32 szt.;9) zdroje uliczne, ilość 2 szt. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagania dotyczące wadium:a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postepowanie w Banku PEKAO S.A, nr konta: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836 podając w tytule nr referencyjny postępowania ZIM-DZ.2621.21.2022.d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami rozdziału VIII pkt. 1 SWZ oferty wykonawcy.f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczyciela.g) W treści poręczenia lub gwarancji winna znaleźć się nazwa postępowania tj.„Transport, magazynowanie, montaż mebli miejskich w miejscach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi” oraz numer referencyjny postępowania ZIM-DZ.2621.21.2022.h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).i) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzuconaj) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym dane umożliwiające Zamawiającemu zwrot wadium:• nr rachunku bankowego (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu) lub• adres email gwaranta/poręczyciela (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia).W przypadku braku wskazania powyższych informacji zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek z którego dokonano wpłaty wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia na adres email uzyskany ze strony internetowej gwaranta lub poręczycielak) Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.5. zdolności technicznej lub zawodowej5.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:5.1.1. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) jedno zamówienie, które polegało na realizacji usługi montażu elementów małej architektury tj.: ławki ulicznej/ławek ulicznych/ ławki peronowej/ławek peronowych/ kosza ulicznego/koszy ulicznych/ barierki ulicznej/barierek ulicznych/ słupka przeszkodowego (separatora)/słupków przeszkodowych (separatorów) / gabloty „City Light”/gablot „City Light”/ słupa ogłoszeniowego/słupów ogłoszeniowych.UWAGA:Zamawiający dopuszcza wykazanie usługi montażu ww. elementów małej architektury w ramach inwestycji związanej z remontem lub budową lub przebudową chodnika i/lub ulicy i/lub placu i/lub parkingu w ramach jednego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach