Przetargi.pl
Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 1707, 1708 przy ulicy Tulipanowej w Kleszczowie

Gmina Kleszczów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Główna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 731 66 10, , fax. 44 731 31 30
 • Data zamieszczenia: 2020-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczów
  ul. Główna 47
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. 44 731 66 10, , fax. 44 731 31 30
  REGON: 59064798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kleszczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 1707, 1708 przy ulicy Tulipanowej w Kleszczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w działce inwestora – przy ul. Tulipanowej w Kleszczowie, w szczególności: a) kanalizacja deszczowa b) studnie 1.1. Zakres prac obejmuje budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 1.2. Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej należy włączyć do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej DN200 zlokalizowanego na działce Inwestora. Trasa przebiegu instalacji została przedstawiona na zagospodarowaniu terenu (rys.1) oraz na profilach (rys. 2-6). 2. Dla należytego wycenienia zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót opracowane przez zespół projektantów stanowiące załącznik do SIWZ oraz wymagania szczególne załączone przez Zamawiającego w SIWZ i umowie. Przedmiary załączone do dokumentacji projektowej są wyłącznie materiałem pomocniczym. Kosztorys, który zgodnie z warunkami Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ma obejmować faktyczne roboty i dostosowane do nich KNR. 4. Wykonawca udzieli minimum 5-letniej gwarancji na cały przedmiot zamówienia – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Okres udzielonej gwarancji równa się okresowi rękojmi. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności faktyczne w trakcie realizacji zamówienia: - wykonania robót sanitarnych, - wykonania robót ogólnobudowlanych jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Zakres w/w czynności został określony w STWIORB. 7. W każdym czasie w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ. 8. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym dodatek do SIWZ podpisany przez osobę/osoby prawidłowo umocowaną; 2) zobowiązanie lub inne dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); 3) pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli dotyczy; 5) dokument dotyczący wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli dotyczy; 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach