Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Nowej w Justynowie wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych

Gmina Andrespol ogłasza przetarg

 • Adres: 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 132 440 , fax. 422 132 434
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrespol
  ul. Rokicińska 126
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 422 132 440, fax. 422 132 434
  REGON: 47205774400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrespol.bip.cc

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Nowej w Justynowie wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 1.1. Przebudowie ulicy Nowej w Justynowie na odcinku od ulicy Ciesielskiego do ulicy Głównej, obejmującej w szczególności ułożenie nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach na szerokości drogi 4,00 m, ustawienie obustronnego krawężnika jezdniowego na odcinku od 0+102,40 do 162,40 i jednostronnego krawężnika na odcinku od 0+365,73 do 0+408,55 oraz ułożenie nawierzchni zjazdów. 1.2. Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy ulicy Nowej w Justynowie odprowadzającej wody deszczowe poprzez przepompownię wód deszczowych PDN1, kanał ciśnieniowy wód deszczowych, studnie rozprężną i odcinek sieci grawitacyjnej z włączeniem w węźle „d3” do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz technologia robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostały określone w załącznikach nr 9 do nr 15 włącznie: 2.1. Załącznik nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.2. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa – kanalizacja deszczowa 2.3. Załącznik nr 11 – STWiORB – kanalizacja deszczowa 2.4. Załącznik nr 12 – Przedmiar robót – kanalizacja deszczowa 2.5. Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowa – nawierzchnia 2.6. Załącznik nr 14 – STWiORB odtworzenie nawierzchni 2.7. Załącznik nr 15 - Przedmiar robót - nawierzchnia 3. Przedmiary robót załączone do SIWZ są wtórne do dokumentacji projektowej, zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą. 4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 5. Informacje związane z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a: 5.1. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP - aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 5.2. Szczegółowe wymagania oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy. 5.3. Realizacja powyższego obowiązku nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę dodatkowych osób, które nie były dotychczas przez niego zatrudniane na podstawie umowy o pracę (nie były pracownikami Wykonawcy). 5.4. Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę osobami aktualnie zatrudnionymi u Wykonawcy na umowę o pracę (dotychczasowi pracownicy Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach